You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Ważne informacje

Usługa znajduje się w fazie pre-produkcyjnej - dlatego prosimy o wyrozumiałośc i zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości

Z uwagi na małą przestrzeń dyskową w katalogach domowych ($HOME) prosimy o przechowywanie inputów ANSYS w katalogach grup $PLG_GROUPS_DIR/<nazwagrupy> lub w katalogu $SCRATCH na systemie plików Lustre.


Przekroczenie limitów dyskowych jest przyczyną 80% problemów z działaniem oprogramowania.

Procedura uruchomienia pakietu ANSYS

 1. uruchomienie sesji graficznej pro-viz

  uruchomienie sesji pro-viz
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add tools/pro-viz
  # zlecenie sesji graficznej: 1 węzeł x 4 rdzenie na 8 godzin
  pro-viz start -N1 -n4 -t 8:00:00
  # sprawdzenie czy sesja graficzna się uruchomiła
  pro-viz list
  # ustawienie hasła dla sesji
  pro-viz password <jobid>

  W momencie kiedy ustawione zostanie hasło, należy zestawić sesje graficzną poprzez klienta VNC. Opis postępowania dostępny jest w sekcji: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

 2.  załadowanie modułu ansys

  ładowanie modułów ANSYS
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add plgrid/apps/ansys
  # opcjonalnie dla szybkiego renderingu (przyspiesza operacje graficzne na modelach 3d)
  module add plgrid/libs/mesa
 3. uruchomienie  workbench

  konfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie workbench
  runwb2 
  # alternatywnie w przypadku załadowania modułu mesa w punkcie 2.:
  runwb2 -oglhw

Kolejki obliczeniowe

W trybie zlecenia zadań do systemu kolejkowego dostępne są następujące rodzaje kolejek.
Wybór kolejki powinien zależeć od prognozowanego czasu obliczeń.

Kolejki plgrid-short charakteryzują się szybszym czasem uruchomienia dzięki mechanizmowi backfill ale posiadają ograniczenie czasowe czasu trwania zadania

Kolejki dostępne na klastrze prometheus

Nazwa kolejkimax. czas trwania zadaniailość pamięci na każdy rdzeń zadaniailość rdzeni na węzeł
plgrid72 godziny

5000 MB

24

plgrid-short

1 godzina5000 MB24
plgrid-long168 godzin5000 MB24
plgrid-gpu72 godziny5000 MB24

Znane błędy

FLUENT: sched_setaffinity() call failed: Invalid argument

Błąd raportowany przez solver fluenta. Oznacza że aplikacja nie mogła we własnym zakresie dokonać przypięcia procesu do konkretnego rdzenia obliczeniowego.
W tym przypadku przypięcie procesu do rdzenia zostało wykonane przez biblioteke MPI w wyniku czego system nie pozwala solverowi na zmianę tego ustawienia - co raportuje program.

W środowisku slurm za izolację rdzeni odpowiada mechanizm cgroups, a przypinanie procesów do rdzeni realizowane jest przez biblioteki MPI.
Komunikat  ma wartość informacyjną i nie ma wpływu na wydajność obliczeń

Zgłaszanie problemów w działaniu oprogramowania

Przed zgłoszeniem problemu prosimy upewnić się że:

 • w czasie wystąpienia problemu nie została przekroczona quota dyskowa. Informacje otrzyujemy wywołując na maszynie dostępowej klastra (pro.cyfronet.pl)  polecenie:

  raport użycia systemów plikowych
  # klaster prometheus:
  pro-fs
 • użytkownik posiada aktywny grant obliczeniowy

  raport użycia godzin w grancie
  plg-show-grants
  plg-show-grant-details <grant_name>

Zaobserwowane problemy i błędy prosimy zgłaszać przez system helpdesk - helpdesk.plgrid.pl podając następujące informacje:

 • opis problemu i opcjonalnie zrzut ekranu ilustrujący napotkany problem
 • numer zadania z sesją graficzną w której wystąpił problem
 • wskazanie katalogu z plikami inputowymi zadania


 • No labels