Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

 • Mechanizm Modules umożliwia łatwą i dynamiczną modyfikację zmiennych powłoki (ścieżki wyszukiwania aplikacji itp.) dostosowując ją do specyficznych wymagań danego pakietu oprogramowania.
 • Dla każdego z pakietów oprogramowania dostępnego w Infrastrukturze PLGrid zdefiniowano odpowiadający mu moduł (lub moduły, jeśli istnieje więcej niż jedna wersja danego pakietu).

Zalecamy wykorzystanie Katalogu Aplikacji i Usług do wyszukiwania dostępnego w PLGrid oprogramowania oraz modułów.

Komenda module

Dla komendy module należy podać parametr określający akcję. Najczęściej wykorzystywane opcje to:

 • module add <moduł> lub module load <moduł> – załadowanie modułu danego programu
 • module rm <moduł> lub module unload <moduł> – usunięcie modułu danego programu
 • module list – wyświetlenie listy aktualnie załadowanych modułów
 • module avail – wyświetla listę wszystkich dostępnych modułów
 • module avail <nazwa> – wyświetla listę wszystkich dostępnych wersji oprogramowania o nazwie rozpoczynającej się od <nazwa>
 • module purge – usunięcie wszystkich załadowanych modułów
 • module show <moduł> lub module display <moduł> – wyświetl informacje nt. danego modułu
 • module switch <moduł-1> <moduł-2> – wymiana modułów w powłoce

Schemat nazw modułów

Nazwy modułów dla aplikacji naukowych budowane są według schematu plgrid/apps/nazwa-programu/wersja.

W przypadku bibliotek schemat ma postać plgrid/libs/nazwa-biblioteki/wersja, a dla programów narzędziowych (np. język oprogramowania Python) plgrid/tools/nazwa-narzedzia/wersja.

Zarówno dla pakietów oprogramowania jak i bibliotek przygotowano wersję też domyślną i przy jej ładowaniu ostatni człon modułu (tj. wersję) można pominąć.

Przykładowe użycie


 • Załadowanie domyślnej wersji kompilatora Intel

  module add plgrid/tools/intel
 • Załadowanie kompilatora Intel w wersji 13.0

  module add plgrid/tools/intel/13.0
 • Spis wszystkich dostępnych wersji kompilatorów Intel

  module avail plgrid/tools/intel
 • Zamiana wersji Matlab z wersji R2012b na R2013b

  module switch plgrid/apps/matlab/R2012b plgrid/apps/matlab/R2013b 
 • Usunięcie ścieżek do kompilatora Intel w wersji 13.0 z środowiska

  module rm plgrid/tools/intel/13.0
 • Przykładowy skrypt SLURM wykorzystujący polecenie Module do załadowania programu Matlab w domyślnej wersji i wykonania obliczeń zawartych w pliku matlab.m (skrypt to matlab.pbs)

  #!/bin/bash
  #SBATCH -N 1
  #SBATCH --ntasks-per-node=2
  #SBATCH -t 10:00
  #SBATCH -p plgrid-testing
   
  #przejdz do katalogu na pliki tymczasowe zadania
  cd $TMPDIR
  
  #ustaw srodowisko uruchomieniowe dla Matlab w wersji domyslnej
  module add plgrid/apps/matlab
   
  #uruchom program
  matlab < $SLURM_SUBMIT_DIR/matlab.m > $SLURM_SUBMIT_DIR/matlab.out
  
  #skasuj katalog tymczasowy:
  rm -rf $TMPDIR

Uwagi 

 • Zaleca się ładować moduły jedynie w skryptach obliczeniowych, a nie w skryptach uruchamianych przy logowaniu na maszynę dostępową lub węzeł obliczeniowy. Dzięki temu łatwiej kontrolować środowisko uruchomieniowe oprogramowania, które ma zostać użyte oraz uniknąć konfliktów pomiędzy załadowanymi modułami.

 • Komenda module avail <nazwa> znajduje jedynie moduły zaczynające się od ciągu znaków <nazwa> dlatego, jeżeli poszukuje się modułów zawierających gdziekolwiek ciąg <nazwa> należy wykonać polecenie module spider <nazwa>

Wykorzystanie własnych modułów (Zaawansowane) 

Pakiet Lmod umożliwia również tworzenie własnych modułów (TCL lub Lua). W tym celu należy wykonać polecenie:

module use /path/to/personal/modulefiles

Podana ścieżka określa katalog w którym użytkownik przetrzymuje własne moduły. Program lmod automatycznie sprawdzi nowe zainstalowane moduły i doda je do listy dostępnych. W modułach można wykorzystywać funkcje języków TCL lub Lua.

Przykładowy moduł w LUA
-- -*- lua -*-
local pkgName   = myModuleName()
local fullVersion = myModuleVersion()
 
whatis("Name: "..pkgName)
whatis("Version "..fullVersion)
whatis("Category: apps/chemistry")
whatis("Description: Molcas@UU 8.0 (v.15-06-18) quantum chemistry chemistry package")
whatis("URL: http://www.kvant.kemi.uu.se/molcas/index.html")
whatis("Keyword: QC, chemistry")
 
-- add path to Molcas to PATH environmental variable and set MOLCAS environmental variable 
prepend_path('PATH','/net/archive/groups/plg******/software/molcas.uu.8/molcas-8.0-15.06.18_CentOS_7.0_x86_64/bin')
setenv('MOLCAS', '/net/archive/groups/plg******/software/molcas.uu.8/molcas-8.0-15.06.18_CentOS_7.0_x86_64')
add_property("state","testing")
 
require "math"
 
-- set Molcas scratch dir accordingly to SLURM environment 
if (os.getenv('SLURM_JOB_ID') ~= nil) then
 setenv('MOLCAS_WORKDIR', os.getenv('SCRATCHDIR'))
else
 setenv('MOLCAS_WORKDIR', os.getenv('SCRATCH'))
end
 • No labels