Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Poniższy szablon należy odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) powinny być ustawione na "Confluence-users" w trakcie pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

Wstawianie odnośników do innych stron podręcznika

Przy wstawianiu linków do stron wewnętrznych Podręcznika użytkownika (np. certyfikat="Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu"' założenie konta="Zakładanie konta w portalu"; Pomoc="Gdzie szukać pomocy") należy w trybie edycji strony:

 • wpisać tekst, pod który będzie podpięty link
 • zaznaczyć tekst
 • wstawić link (Ctrl+K lub ikona Link na pasku narzędzi)
 • wybrać opcję Search z lewej strony okna Insert Link
 • w pasku po prawej wpisać tytuł strony (lub zacząć wpisywać tytuł i wybrać właściwą stronę z pojawiających się podpowiedzi)
 • zatwierdzić wybraną stronę opcją Insert w prawym dolnym rogu

Efekt powyższego opisu można zobaczyć klikając lewym klawiszem myszki (w trybie edycji strony) na dowolny link w tym oknie informacji. Pojawi się pole, w którym do wyboru będzie opcja Edit, którą klikamy. Pojawi się okno Edit link, z aktywnym polem Search i nazwą strony wewnętrznej podręcznika.


LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki zewnętrzne np. do strony PL-Grid wstawiamy w oknie Insert Link (Ctrl+K) w opcji Web Link.

 

Krótki opis usługi

System EvapProg oblicza prognozy ewapotranspiracji metodą Penmana-Monteitha w czasie rzeczywistym,  w oparciu o prognozy meteorologiczne z modelu mezoskalowego WRF (Weather Research and Forecasting) i aktualne oszacowania indeksu pokrycia liściowego LAI (Leaf Area Index) pochodzące z obserwacji satelitarnych systemu MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). System nie jest uruchamiany w przypadku obecności pokrywy śnieżnej, której zasięg jest na bieżąco pozyskiwany z infrastruktury satelitarnej  DMSP (Defense Meteorological Satellite Program). Prognozy ewapotranspiracji dla Polski są aktualizowane cztery razy na dobę, przy czym krok prognozy to jedna godzina, a jej długość to 48 godzin. System wyznaczana prognozy i zapisuje je do bazy Rasdaman, wzbogacając kolekcję parametrów meteorologicznych prognozowanych przez zespół gridu „Meteorologia”. Głównym celem usługi jest udostępnienie użytkownikowi takiego narzędzia, które pozwoli tak przetworzyć opisane wyżej prognozy ewapotranspiracji dla Polski, by były ograniczone do dowolnej zlewni podanej przez użytkownika. Realizowane jest to przez interfejs API (Application Programming Interface), a użytkownik po załadowaniu pliku SHP z zasięgiem zlewni otrzymuje zapytanie, które może być wykorzystane przy automatycznym używaniu usługi przez modele hydrologiczne. Usługa jest adresowana do hydrologów, meteorologów i specjalistów z zakresu rolnictwa.

Główne informacje dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej systemu EvapProg: http://evapprog.plgrid.pl. W zakładce "PROJECT" można znaleźć podstawowe informacje o projekcie. W zakładce "EVAPOTRANSPIRATION" zamieszczony jest szczegółowy opis dwóch systemów wraz z odnośnikami do niezbędnej literatury. W zakładce "SYSTEM" podane są szczegółowe informacje o funkcjonowaniu systemu. 

Aktywowanie usługi

W celu uzyskania dostępu do usługi należy się zarejestrować w portalu PL-Grid. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę "Moje konto". W części "Katalog usług" należy odszukać pozycję "Platforma dziedzinowa: Hydrologia" i kliknąć "Rozwiń". W wierszu odpowiadającym usłudze "EvapProg: system prognozowania ewapotranspiracji" należy wybrać "Aplikuj o usługę" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Wnioski będą akceptowane automatycznie.

Opisy usługi są wykonane w języku angielskim na stronie internetowej EvapProg http://evapprog.plgrid.pl. Z tego też powodu konieczne było jasne wskazanie dostępu do usługi badaczom zagranicznym oraz studentom i doktorantom, którzy współpracują z naukowcami z Polski. Szczegółowy opis aktywacji usługi znajduje się w zakładce "GET ACCESS" na stronie Prognocean Plus.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami kodu.

Zaawansowane użycie

Aby pobrać prognozy ewapotranspiracji należy wysłać zapytanie POST na adres https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php specyfikując następujące parametry:
- th (time horizon) - dopuszczalne wartości: b, f (backward/forward);
- tr (time resolution) - dopuszczalne wartości: 15m, 30m, 1h, 6h, 1d;
- cod (character of output data) - dopuszczalne watości: avg, map;
- ds (date start) - data w formacie YYYYMMDD;
- de (date end) - data w formacie YYYYMMDD;
- ts (time start) - dopuszczalne wartości: 0000, 0600, 1200, 1800;
- te (time end) - dopuszczalne wartości: 0000, 0600, 1200, 1800;
- token - utworzony na stronie https://evapprog.plgrid.pl/ ciąg znaków, dający dostęp interfejsu usługi.
 

Należy także załączyć archiwum w formacie .zip zawierające pliki Shapefile opisujące zlewnię, dla której chcemy obliczyć wartość ewapotranspiracji.

Przykładowe zapytania za pomocą programu curl:

curl  -F  th=b -F tr=6h -F cod=avg -F ds=20150410 -F de=20150412 -F ts=0000 -F te=0600 -F token=XXXXXXXXXXXX -F "application/zip=@path/to/shapefile.zip" https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php

curl  -F  th=f -F tr=1d -F cod=map -F ds=20150410 -F de=20150412 -F ts=0000 -F te=0000 -F token=XXXXXXXXXXXX -F "application/zip=@path/to/shapefile.zip" https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php -o result_file.nc

curl  -F  th=b -F tr=15m -F cod=avg -F ds=20150410 -F de=20150411 -F ts=0000 -F te=0000 -F token=XXXXXXXXXXXX -F "application/zip=@path/to/shapefile.zip" https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php -o result_file.csv

W przypadku braku jakiegoś parametru, lub gdy parametr jest błędny (np. ds > de, brak wymaganych plików w archiwum itp.), zapytanie zwróci komunikat o błędzie. Jeśli wszystkie parametry są poprawne, zostaną zwrócone dane w formacie CSV (dla cod=avg) lub NETCDF (dla cod=map).

Wysyłane archiwum zawierające pliki Shapefile powinno zawierać przynajmniej 4 pliki o takim samym trzonie nazwy oraz rozszerzeniach: shp, shx, prj i dbf. Obszar opisywany dołączonym plikiem nie może wychodzić poza terytorium Polski.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

 • No labels