Test

Krótki opis usługi

Usługa UNRES jest przyjazną dla użytkownika realizacją pakietu modelowania gruboziarnistego białek, opartego na polu siłowym UNRES opracowanym w wyniku współpracy grupy prof. Adama Liwo z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz grupy prof. Harolda A. Scheragi z Cornell University, USA. Dzięki znacznemu uproszczeniu reprezentacji łańcucha polipeptydowego przy jednoczesnym ścisłym związku wyprowadzonego pola siłowego z fizyką oddziaływać symulacje są przyspieszone 1000 - 10000 razy w stosunku do obliczeń w reprezentacji pełnoatomowej. Adresatami usługi są biofizycy, biologowie molekularni i  bioinformatycy, zainteresowani symulowaniem zmian strukturalnych, dynamiki i termodynamiki dużych układów białkowych w czasie rzeczywistym. W szczególności usługa będzie przydatna dla badaczy, którzy chcą wykonać wspomniane wielkoskalowe symulacje białek, natomiast brak czasu nie pozwala im na zapoznanie się z uruchamianiem zadań bezpośrednio na serwerach przy użyciu systemu kolejkowania.

W usłudze dostępne są dwie wersje pola siłowego. Wersja pierwsza, ogólna, oznaczana dalej jako E0LL2Y, umożliwia obliczenia dla białek o wszystkich typach struktury drugorzędowej, jednak wymaga użycia metod przewidywania struktury drugorzędowej i nałożenia słabych więzów na tę strukturę (He et al., J. Comput. Chem., 2009, 30, 2127-2135). Wersja druga, oznaczana dalej jako GAB, umożliwia obliczenia dla białek o strukturze helikalnej (Liwo et al., J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 260-285).

Usługa składa się z następujących elementów:

 • UNRES: właściwe symulacje,
 • WHAM : przetwarzanie wyników dynamiki molekularnej z wymianą replik metodą analizy ważonych histogramów,
 • CLUSTER: analiza skupień wyników symulacji; analiza wyników dynamiki molekularnej z wymianą replik wymaga wstępnego przetworzenia metodą analizy ważonych histogramów.

Usługa UNRES umożliwia realizację następujących typów obliczeń:

 • Obliczanie i lokalna minimalizacja energii cząsteczki białka.
 • Kanoniczne symulacje gruboziarniste dynamiki białek.
 • Symulacje białek przy użyciu metody wymiany replik lub zwielokrotnionej wymiany replik i konstrukcja na tej podstawie profili zależności wielkości geometrycznych, mechanicznych i termodynamicznych od temperatury, badanie krajobrazów energii swobodnej białek, termodynamiki zwijania, itp. W tym przypadku konieczne jest użycie programu WHAM.
 • Przewidywanie struktury białek oparte o fizykę oddziaływań. W przypadku przewidywania struktury metodą znajdowania najbardziej prawdopodobnych zespołów statystycznych (patrz rozdział Zaawansowane użycie), konieczne jest przetworzenie wyników symulacji dynamiki z wymianą replik programami WHAM i CLUSTER.

Z usługi można korzystać na dwa sposoby: za pośrednictwem interaktywnego portalu UNRES oraz przy pomocy systemy wsadowego QosCosGrid.

Aktywowanie usługi

Aby skorzystać z usługi UNRES należy posiadać konto w portalu PLGRID oraz posiadać aktywny grant właściwy PLGrid. Należy również złożyć wniosek o usługę UNRES w Katalogu Aplikacji i Usług. Spowoduje to dodanie użytkownika do zespołu plggunresng (zespół użytkowników usługi UNRES).

Ograniczenia w korzystaniu

Obecnie aplikacje składające się na usługę są zainstalowane w ramach infrastruktury PLGrid na klastrach:

 • Inula w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
 • Prometheus w Cyfronecie.

Portal QCG umożliwiający interaktywne uruchamianie zadań kieruje zadania tylko na klaster inula. Za pośrednictwem portalu można uruchomić tylko główny moduł obliczeniowy UNRES, natomiast moduły analizy wyników dynamiki molekularnej z wymianą replik można uruchomić jedynie bezpośrednio w trybie wsadowym. Rozszerzenie funkcjonalności portalu QCG na ten moduły jest w toku.

Ponieważ w chwili obecnej system QosCosGrid nie obejmuje kierowania zadań na klaster Prometheus, w przypadku uruchamiania zadań na tym komputerze należy używać systemu slurm, podobnie jak w przypadku uruchamiania innych zadań na tym komputerze. Szczegółowy opis znajduje się w podręczniku Prometheus:Podstawy.

Pierwsze kroki

Zalecane jest zapoznanie się z dokumentacją części składowych pakietu UNRES dostępną na stronie pakietu (dokumentacja w języku angielskim).

Uruchamianie przez portal UNRES

Zlecanie zadań przez portal UNRES możliwe jest tylko na klaster inula w PCSS.

Portal UNRES jest dostępny pod adresem https://unres-portal.plgrid.pl. Portal jest zintegrowany z OPENID. Należy zalogować się na portal używając identyfikatora użytkownika w systemie PL-GRID. 

W celu zlecenia zadania z poziomu portalu UNRES należy wybrać zakładkę "Zlecanie zadań", a następnie przycisk "nowe zadanie":


W celu zlecenia dynamiki molekularnej należy w zakładce "MD" :

 • ustawić pole siłowe (GAB lub E0LL2Y)
 • ustawić liczbę kroków dynamiki
 • wybrać plik PDB będący strukturą referencyjną
 • podać sekwencję aminokwasów w pliku PDB w zapisie jednoliterowych uwzględniając aminokwasy terminalne w  zapisie pakietu UNRES.

Uwaga 1: Wybranie pliku pdb, który zawiera strukturę odniesienia danego białka (na ogół strukturę eksperymentalną z bazy pdb), jest o w obecnej konfiguracji portalu konieczne. Jeżeli ten plik nie zostanie podany, zadanie zakończy się z błędem.

Uwaga 2: Sekwencja aminokwasowa musi zaczynać/kończyć się resztą "dummy" oznaczaną jako X jeżeli łańcuch nie zaczyna się/kończy pełną grupą peptydową (czyli grupa początkowa jest grupą -NH3+ lub grupa końcowa jest grupą COO-; sekwencja "nieblokowana"). Jeżeli łańcuch zaczyna się/kończy pełną grupą peptydową lub pierwszą/ostatnią resztą jest glicyna, należy wstawić G. Wstawienie innych reszt niź X lub G na początku lub końcu spowoduje błędy w obliczeniach. Wstawienie grup blokujących powoduje pozorne wydłużenie sekwencji, np. jeżeli chcemy wykonać obliczenia nieblokowanego pentapeptydu Ala-Lys-Gly-Pro-Ser to musimy wprowadzić sekwencję XAKGPSX a jeżeli chcemy wykonać obliczenia analogicznego blokowanego pentapeptydu Ac-Ala-Lys-Gly-Pro-Ser-NHCH3 to wprowadzamy sekwencję GAKGPSG. W przypadku sekwencji np. Gly-Leu-Pro-Leu-Ala-Gly nie trzeba dodawać grup blokujących i wprowadzić sekwencję GLPLAG


Następnie w zakładce "Zasoby" ustawiamy klaster obliczeniowy oraz czas obliczeń. UWAGA: W chwili obecnej portal uruchamia zadania jedynie na klastrze inula).

Więcej opcji dynamiki można uzyskać po kliknięciu napisu "Zaawansowane" w zakładce MD. Odpowiednie pola są objaśnione poniżej; wartości domyślne podano w nawiasach:

NTWE (100): częstość zapisu energii w dynamice molekularnej.

NTWX (1000): częstść zapisu współrzędnych cząsteczki białka.

DT: (0.1) długość kroku czasowego; jednostka jest równa 48,9 fs.

(1): Maksymalna dopuszczalna zmiana przyspieszenia podczas jednego kroku czasowego

Aby wybrać grant w ramach którego będą wykonywane obliczenia, należy wykonać następujące czynności:

1. wybrać zakładkę MD,

2. kliknąć napis "pokaż zaawansowane",

3. wpisać w pole Grant ID grantu.


Program UNRES wygeneruje tyle niezależnych trajektorii ile wynosi liczba procesorów.

Plikami wynikowymi, które po poprawnym zakończeniu zadania pojawią się w katalogu roboczym i będą mogły być pobrane przez gftp, są:

ZADANIE.out_GB000 - ZADANIE.out_GB00n (gdzie zadanie jest prefiksem nadawanym przez portal a n+1 jest liczbą procesorów): główne pliki wynikowe. Zawierają podstawowe informacje o układzie, informacje o ustawieniach obliczeń dynamiki molekularnej oraz ewentualne informacje o błędach w danych.

ZADANIE_GB000.stat - ZADANIE_GB00n : pliki zawierające podstawowe informacje o przebiegu dynamiki dla każdej trajektorii (nr kroku, czas, energia, rmsd od struktury odniesienia). Proszę zapoznać się z opisem plików danych i wynikowych programu UNRES (dokumentacja w języku angielskim).

ZADANIE_MD000.pdb - ZADANIE_MD00n.pdb : zrzuty konformacji w formacje pdb dla każdej trajektorii. Pliki te można bezpośrednio oglądać przeglądarkami do molekuł np. pymol.

Uruchamianie bezpośrednio w systemie wsadowym

Uruchamianie zadań na klastrze inula

W celu zdefiniowania ścieżek dostępu oraz ustawienia wartości zmiennych środowiskowych dla usługi należy załadować moduł plgrid/apps/unres-e0ll2y/3.2.1  (pole E0LL2Y0) lub plgrid/apps/unres-gab/3.2.1 (pole GAB), w zależności od żądanego pola siłowego. W przypadku uruchamiania zadań przez portal odpowiedni moduł jest ładowany poprzez wybór odpowiedniego pola siłowego z menu.

Przykłady przygotowywania plików wsadowych oraz danych do uruchamiania usługi UNRES w różnych wariantach wraz z opisem zawarte są w archiwum zip. przykłady.zip można pobrać korzystając z przytoczonego linku.

Poniżej krótki opis wraz z objaśnieniem uruchamiania kanonicznej dynamiki molekularnej Langevina. Używany jest wariant pola siłowego UNRES oznaczony jako pole E0lL2Y (pole "ogólnych zastosowań"). Ten przykład jest zawarty w przytoczonym archiwum w katalogu ff_1l2y_1le1/LANG.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrypt QCG (plik langdyn.qcg; nie ma w nim dodanych tutaj komentarzy):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#QCG host=inula                                                                              
## Obliczenia na inuli (na razie jedyna możliwość)
#QCG walltime=PT15M                                                                         
## maksymalny czas zadania 15 minut
#QCG nodes=1:1                                                                              
## używamy 1 procesor
#QCG note=l2y-langdyn                                                                       
## identyfikator zadania
#QCG output=${JOB_ID}.output                                                           
## specyfikacja nazw pliku z wydrukami z programu i systemu qcg na ekran
#QCG error=${JOB_ID}.error                                                               
## specyfikacja nazwy pliku z komunikatami o błędach
#QCG stage-in-dir=.                                                                         
## pliki danych będą brane z bieżącego katalogu
#QCG stage-out-dir=.                                                                       
## pliki wynikowe będą umieszczane w bieżącym kagalogu
module load plgrid/apps/unres-e0ll2y/3.2.1                                          
## ładowanie modułu zawierającego komp0onentu usługi dla pola E0LL2Y
export NPROCS=`cat $PBS_NODEFILE | wc -l`                      
cd $PBS_O_WORKDIR
mpirun -machinefile $PBS_NODEFILE -np $NPROCS unres.csh         
## uruchamiamie skryptu unres.csh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Plik unres.csh (nie ma w nim dodanych tutaj komentarzy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#!/bin/csh
setenv FGPROCS 1                                                                             
# obliczenia energii nie są zrównoleglone
setenv POT GB                                                                                
# specyfikacja potencjału oddziaływań między łańcuchami bocznymi (musi być taka dla pola E0LL2Y)
setenv PREFIX 1L2Y_lang                                                                   
# specyfikacja nazw plików; plik wynikowy będzie się nazywał 1L2Y_lang.inp
setenv OUT1FILE YES                                                                         
# plik wynikowy będzie produkowany tylko przez procesor główny (tutaj nie jest to ważne bo obliczenia są jednoprocesorowe)
unresMD_gfortran_MPICH_E0LL2Y.exe $*                                           
# uruchamianie aplikacji.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plik danych 1L2Y_lang.inp (uwaga: formatowanie przy wyświetlaniu na stronie podręcznika nie jest poprawne); plik poprawnie sformatowany można pobrać stąd. Proszę NIE KOPIOWAĆ jego treści podanej dalej bezpośrednio z ekraru ponieważ zawiera ona komentarze, które będą powodowały błędy czytania. Poniżej podany jest tylko przykładowy skrótowy opis; pełen opis danych znajduje się w dokumentacji pakietu UNRES (w języku angielskim).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1L2Y                                                                                 # tytuł (łańcuch tekstowy 80-znakowy).                                  
SEED=-3059743 PDBREF MD                                                              # ogólne dane; startowa liczba losowa, specyfikacja, że będzie struktura odniesienia i specyfikacja obliczeń MD
nstep=1000000 ntwe=100 ntwx=10000 dt=0.01 damax=10000.0 lang=1 scal_fric=0.01  &     # 10 mln kroków dynamiki, zrzut energii co 100 kroków, zrzut współrzędnych co 10000 kroków, krok 0.01 jednostek "gruboziarnistych" (4.89 fs), obliczenia w trybie Langevina, skalowanie lepkości wody przez 1/100, kontynuacja tych danych w następnej linii ("&" w 80-tej kolumnie).
t_bath=300                                                                           # temperatura 300 K.
WLONG=1.00000 WSCP=1.23315 WELEC=0.84476 WBOND=1.00000 WANG=0.62954            &     # wagi wkładów do energii (nie mogą być zmienione dla używanej wersji pola siłowego)
WSCLOC=0.10554 WTOR=1.84316 WTORD=1.26571 WCORRH=0.19212 WCORR5=0.00000        &
WCORR6=0.00000 WEL_LOC=0.37357 WTURN3=1.40323 WTURN4=0.64673 WTURN6=0.00000    &
WVDWPP=0.23173 WHPB=1.00000 WSCCOR=0.0                                         &
CUTOFF=7.00000 WCORR4=0.00000
1L2Y.pdb                                                                              # nazwa pliku ze strukturą eksperymentalną (strukturą odniesienia); podlinkowany do pobrania.
22                                                                                    # 22 reszty aminokwasowe
 D   ASN LEU TYR ILE GLN TRP LEU LYS ASP GLY GLY PRO SER SER GLY ARG PRO PRO PRO      # sekwencja białka w kodzie trójliterowym (D oznacza grupę blokującą, która nie zawiera pełnej grupy peptydowej); format 20 (1X,A3).
 SER D  
 0                                                                                    # brak reszt cysteiny mogących tworzyć wiązania disulfidowe
 0                                                                                    # brak więzów
  104.9286   87.6954   81.9040   82.4664   84.4658   83.9446   85.3958   91.4490      # specyfikacja geometrii wirtualnej: wirtualne kąty walencyjne, wirtualne kąty torsyjne oraz kąty sferyczne określające geometrię łańcuchów bocznych.
   94.6016  101.8618  119.3634   94.3628   96.2641  138.1186   96.2995  129.7022
  109.4446  106.3486  106.0416  108.7182
 -100.4302   72.4264   66.0265   51.4337   53.5083   60.5686   44.1766   67.6037
  -72.8136  -61.9155  -75.8939   67.3579  129.7011  -95.5708   63.9717  -74.5043
 -122.3059 -134.6048   92.1133
  102.3561  120.0919  152.3636  134.9756  122.3426  152.1780  159.0518  100.5580
  139.9612    0.0000    0.0000  117.4525  137.0250  146.2899    0.0000   93.9014
  101.0251  113.0432   93.7775  153.8351
  -82.3166  -56.6854   85.0901  -88.6662 -140.9453   38.0240  179.4707  -73.0903
 -144.7967    0.0000    0.0000 -133.1635 -106.6593 -130.3055    0.0000 -102.7467
 -111.6412 -122.0445 -102.3738 -143.3033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uruchamianie

Po zalogowaniu się na serwer, z którego można uruchamiać zadania w systemie Qcg-Qoscos, np. qcg.man.poznan.pl i przeniesieniu tam wymienionych powyżej plików, należy wydać polecenie:

qcg-sub langdyn.qcg

Do monitorowania zadań służą polecenia qcg.

Plikami wynikowymi będą:

1L2Y_lang.out_GB000 : plik zawierający podstawowe informacje o danych wejściowych, typie obliczeń, zastosowanych ustawieniach oraz przebiegu obliczeń.

1L2Y_lang_GB000.stat : plik zawierający skróconą informację o powszczególnych krokach czasowych dynamiki; opis (w języku angielskim) znajduje się na stronie opisu programu UNRES.

1L2Y_lang_GB000.cx : plik zawierający współrzędne poszczególnych konformacji z trajektorii dynamiki Langevina (zgodnie z informacją podaną w pliku wejściowym, są one zapisywane z częstotliwością co 10000).

Trajektoria zapisana w formie skompresowanej w pliku cx nie jest gotowa do oglądania/przetwarzania programami grafiki molekularnej. Należy przekształcić go do formatu Protein Data Bank (PDB)  przy użyciu programu xdrf2pdb. Program jest dostępny w ramach usługi UNRES i może być uruchamiany w trybie wsadowym jednak z uwagi na to, że pliki pdb zajmują znacznie więcej miejsca niż pliki cx, lepiej skopiować plik cx na swój lokalny komputer i tam uruchomić xdrf2pdb interaktywnie. Program xdrf2pdb można uzyskać ze strony "downloads" pakietu UNRES. Po wejściu na stronę należy kliknąć na guzik "ACCEPT LICENSE TERMS"  i ściągnąć archiwum xdrfpdb-src-v.3.2.1.tar.gz. Program xdrf2pdb wymaga biblioteki xdrf, która jest w pakiecie UNRES. Jeżeli jeszcze jej nie posiadamy to trzeba ściągnąć archiwum lib.tar.gz ze strony pakietu UNRES. Można też ściągnąć cały pakiet UNRES unrespack-v.3.2.1.tar.gz; biblioteka jest w sources/lib/xdrf lub xdrf_em64 (64 bit) albo xdrf-Argonne  (BlueGene Q) gdyby ta nie zadziałała.

Polecenie konwersji dla podanego przykładu jest następujące:

xdrf2pdb three seq-3let 1L2Y_lang_MD000.cx 1 1 100 1L2Y_lang.pdb

gdzie

three oznacza, że podawana będzie sekwencja aminokwasowa białka w kodzie trójliterowym

seq-3let jest plikiem z sekwencją; format 20(A3, 1X); zawartość poniżej

D   ASN LEU TYR ILE GLN TRP LEU LYS ASP GLY GLY PRO SER SER GLY ARG PRO PRO PRO
SER D

1L2Y_lang_MD000.cx jest nazwą pliku ze współrzędnymi konformacji białka z obliczonej trajektorii w formacie skompresowanym.

1 1 100 : konformacje będą zapisywane co 1, począwszy od konformacji 1 a skończywszy na konformacji 100

1L2Y_lang.pdb : wynikowy plik z konformacjami w formacie PDB; konformacje te zawierają geometrię na poziomie gruboziarnistym; tylko atomy węgla alfa (CA) i centra łańcuchów bocznych (CB).


Uruchamianie zadań na klastrze Prometheus

Zadania są uruchamiane w systemie kolejkowania slurm. W zależności od używanego pola należy załadować jeden z modułów:

 • plgrid/apps/unres-e0ll2y/3.2.1 (w tym przypadku należy uruchomić aplikację unresMD_ifort_MPI_E0LL2Y.exe lub odpowiedni stowarzyszony z nią program przetwarzający wyniki symulacji)
 • plgrid/apps/unres-gab/3.2.1 (w tym przypadku należy uruchomić aplikację unresMD_ifort_MPI_GAB.exe lub odpowiedni stowarzyszony z nią program przetwarzający wyniki symulacji)

Dodatkowo należy załadować moduł plgrid/tools/impi.

Podobnie jak w przypadku klastra inula, załadowanie modułów powoduje zdefiniowanie plików z właściwymi dla danego pola parametrami; pliki te można jednk podmienić na pliki z parametrami użytkownika. Przykładowy skrypt jest podany poniżej.

----------------------------------------------------------

Plik energy-pdb.sbatch

----------------------------------------------------------

#!/bin/bash -l

#SBATCH -J unres

#SBATCH -N 1

#SBATCH --ntasks-per-node=1

#SBATCH -n 1

#SBATCH --time=00:01:00

#SBATCH -A unresprometheustest

#SBATCH -p plgrid

#SBATCH --output="output.out"

#SBATCH --error="error.err"

#

module load plgrid/apps/unres-e0ll2y/3.2.1

module add plgrid/tools/impi

export PREFIX=1L2Y_ene-pdb

export OUT1FILE=YES

export FGPROCS=1

mpirun unresMD_ifort_MPI_E0LL2Y.exe

-----------------------------------------------------------------

Przykładowe pliki wsadowe dla systemu slurm oraz pliki danych i pliki wynikowe dla różnych trybów obliczeń wraz z krótkim opisem są dostępne w katalogu  /net/software/local/unres/Przyklady na klastrze Prometheus; archiwum można pobrać stąd w postaci pliku Przyklady_prometheus.zip.

Zaawansowane użycie

Przewidywanie de novo struktury białka przy pomocy pola siłowego UNRES

Pole siłowe UNRES umożliwia przeprowadzanie przewidywania de novo struktury białka, korzystając jedynie z sekwencji aminokwasowej. W tym celu należy wykonać symulację dynamiki molekularnej ze  zwielokrotnioną wymianą replik (MREMD) wprowadzając sekwencję białka o poszukiwanej strukturze do przykładowego (Rysunek 1) pliku wejściowego MREMD.

Rysunek 1. Przykładowy plik wejściowy używamy w polu siłowym UNRES. Linia pierwsza stanowi komentarz, linie 2-14 zawierają parametry używane w polu siłowym, linia 15 zawiera całkowitą liczbę reszt aminokwasowych symulowanego układu z uwzględnieniem „dummy atom”, natomiast kolejne linie zawierają sekwencję aminokwasową w kodzie jednoliterowym wraz z „dummy atom” (litery X). Ostatnie linie wykorzystywane są do wprowadzenia ograniczeń swobody układu (więzów) np. na strukturę drugorzędową lub odległości między parami atomów.

Przy wprowadzaniu sekwencji należy pamiętać o dodawaniu „dummy atom” na początku i końcu każdego łańcucha białka (litery X w kodzie jednoliterowym).

W celu przyspieszenia symulacji można wprowadzić do pliku wejściowego dane o strukturze drugorzędowej (przewidzianej przy pomocy zewnętrznego narzędzia, takiego jak PSIPRED czy JPred) w postaci listy wartości brzegowych kątów torsyjnych ograniczających swobodę łańcucha (ostatnie linie pliku wejściowego).

W celu przeprowadzenia analizy otrzymanych trajektorii należy użyć podprogramu WHAM, wykorzystującego metodę analizy ważonych histogramów do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia struktur w danych temperaturach. Następnie konieczne jest przeprowadzenie analizy skupień (klastrowania) przy użyciu podprogramu Cluster, w temperaturze poniżej temperatury piku pojemności cieplnej, w celu wytypowania najbardziej prawdopodobnych struktur białka. Otrzymane w ten sposób struktury należy następnie przekonwertować z postaci gruboziarnistej do pełnoatomowej przy użyciu dostępnych narzędzi (np. programu Pulchra).

Zalecany schemat postępowania został umieszczony na poniższym diagramie:

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strona dokumentacji pakietu UNRES ze szczegółowym opisem wprowadzanych danych (w języku angielskim). • No labels