Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


QCG-SimpleClient oferuje prosty, wzorowany na poleceniach systemu kolejkowego, interfejs do infrastruktury QCG.

Polecenia

 • Zlecanie i kontrolowanie zadań
  • qcg-cancel - anulowanie zadania
  • qcg-clean - usunięcie katalogu roboczego zadnia
  • qcg-connect - interaktywne "podłączenie" się do działającego zadania
  • qcg-info - wyświetlenie szczegółowej informacji o danym zadaniu
  • qcg-interactive - zlecenie zadania interaktywnego (zastąpione przez qcg-sub -I)
  • qcg-list - wyświetlenie listy zleconych zadań wraz z informacjami o nich
  • qcg-peek - podgląd wyjścia (stdout, stderr) aplikacji
  • qcg-proxy - utworzenie certyfikatu proxy użytkownika
  • qcg-refetch - ponowienie pobierania wyjściowych plików i katalogów zadania
  • qcg-refresh_proxy - odświeżenie certyfikatu proxy użytkownika danego zadania
  • qcg-resub - ponowne zlecenie zadania
  • qcg-resources - informacja o zasobach dostępnych poprzez infrastrukturę QCG
  • qcg-sub - zlecenie zadania do wykonania na infrastrukturze QCG zgodnie z uproszczonym opisem
 • Rezerwowanie zasobów i kontrola rezerwacji
  • qcg-rcancel - anulowanie rezerwacji
  • qcg-reserve - rezerwacja zasobów
  • qcg-rinfo - wyświetlenie szczegółowej informacji o rezerwacji
  • qcg-rlist - wyświetlenie listy rezerwacji wraz z informacjami o nich

Składnia poleceń

Do poprawnego działania polecenia qcg-* wymagają ważnego certyfikatu proxy użytkownika, który jest używany do potwierdzenia tożsamości użytkownika w infrastrukturze.

Dla wygody użytkownika w przypadku braku ważnego certyfikatu proxy, lub jego zbyt krótkiej ważności, certyfikat jest automatycznie tworzony przy wywołaniu dowolnego polecenia qcg-*.

W przypadku tworzenia certyfikatu użytkownik proszony jest o podanie hasła do certyfikatu, które zostało wybrane podczas generowania certyfikatu.

Czas ważności tworzonego certyfiaktu proxy i jego minimalna ważność jest konfigurowalna.

Wszystkie polecenia qcg-* wywołane z przełącznikiem -h/--help wyświetlają informacje o sposobie ich użycia.


qcg-<command> -h
qcg-<command> --help

Zlecanie i kontrolowanie zadań

qcg-cancel

Anulowanie zadania

Cancel task(s)

usage: qcg-cancel [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...
usage: qcg-client cancel_task [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...

Options:
 -h,--help   display help message
 -v,--version  display version

Arguments:
 JOBID identifier of the job
 TASKID optional identifier of the task
        The default identifier of task is 'task'

Polecenie umożliwia anulowanie listy zadań.

Lista zadań podawana jest w formacie JOBID[/TASKID], gdzie JOBID to identyfikator eksperymentu zwrócony przez polecenia qcg-sub, TASKID to opcjonalny identyfikator zadania w ramach eksperymentu. W przypadku braku identyfikatora przyjnowany jest domyślny - "task".

Zadania opisane przy pomocy formatu QCG-Simple nie wymagają podawania identyfikatora zadania, wystarczy tylko JOBID.

qcg-cancel J1363865127610__1345
qcg-cancel J1363865127610__1345/task
qcg-cancel J1363865127610__1345 J1363865128119__5737

qcg-clean

Usunięcie katalogu roboczego zadnia, lub grupy zadań.

Clean task(s). Remove working directory

usage: qcg-clean [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...
usage: qcg-client clean_task [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...

Options:
 -h,--help   display help message
 -v,--version  display version

Arguments:
 JOBID identifier of the job
 TASKID optional identifier of the task
        The default identifier of task is 'task'

Lista zadań podawana jest w formacie JOBID[/TASKID], gdzie JOBID to identyfikator eksperymentu zwrócony przez polecenia qcg-sub, TASKID to opcjonalny identyfikator zadania w ramach eksperymentu. W przypadku braku identyfikatora przyjmowany jest domyślny - "task".

Zadania opisane przy pomocy formatu QCG-Simple nie wymagają podawania identyfikatora zadania, wystarczy tylko JOBID.

qcg-clean J1363865127610__1345
qcg-clean J1363865127610__1345/task
qcg-clean J1363865127610__1345 J1363865128119__5737

qcg-connect

Utworzenie z klienta QCG interaktywnej sesji w katalogu roboczym danego zadania.

Connect to the task. Open interactive terminal in the working directory of the task

usage: qcg-connect [-h] [-v]  JOBID[/TASKID]
usage: qcg-client connect_to_tasks [-h] [-v]  JOBID[/TASKID]

Options:
 -h,--help   display help message
 -v,--version  display version

Arguments:
 JOBID identifier of the job
 TASKID optional identifier of the task
        The default identifier of task is 'task'

Identyfikator podawany jest w formacie JOBID[/TASKID], gdzie JOBID to identyfikator eksperymentu zwrócony przez polecenia qcg-sub, TASKID to opcjonalny identyfikator zadania w ramach eksperymentu. W przypadku braku identyfikatora przyjmowany jest domyślny - "task".

Zadania opisane przy pomocy formatu QCG-Simple nie wymagają podawania identyfikatora zadania, wystarczy tylko JOBID.

qcg-connect J1363865127610__1345
qcg-connect J1363865127610__1345/task

Podłączenie interaktywnej sesji do zadania możliwe jest tylko, gdy zdanie jest wykonywane (stan RUNNING).

qcg-info

Wyświetlenie szczegółowej informacji o danym zadaniu, lub zbiorze zadań.

Display information about task(s)

usage: qcg-info [-d] [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...
usage: qcg-client task_info [-d] [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...

Options:
 -d,--description  display user's job description
 -h,--help     display help message
 -v,--version    display version

Arguments:
 JOBID identifier of the job
 TASKID optional identifier of the task
        The default identifier of task is 'task'

Lista zadań podawana jest w formacie JOBID[/TASKID], gdzie JOBID to identyfikator eksperymentu zwrócony przez polecenia qcg-sub, TASKID to opcjonalny identyfikator zadania w ramach eksperymentu. W przypadku braku identyfikatora przyjmowany jest domyślny - "task".

Zadania opisane przy pomocy formatu QCG-Simple nie wymagają podawania identyfikatora zadania, wystarczy tylko JOBID.

Opcjonalny przełącznik -d/--description definiuje czy ma być wyświetlony opis z jakim zlecone zostało zadnie. Domyślnie opis nie jest wyświetlany.

qcg-interactive

Polecenie qcg-interactive zastąpione zostało przez qcg-sub wywołane z przełącznikiem -I.

qcg-sub -I interactive.qcg

qcg-list

Wyświetlenie listy zadań wraz z informacjami o nich.

Display information about tasks
usage: qcg-list [-C <period>] [-c] [-F <format>] [-h] [-n <NOTE>] [-N] [-p <PURGED>] [-R] [-S
    <period>] [-s <status(es)>] [-T <format>] [-t] [-v]
usage: qcg-client get_tasks [-C <period>] [-c] [-F <format>] [-h] [-n <NOTE>] [-N] [-p <PURGED>]
    [-R] [-S <period>] [-s <status(es)>] [-T <format>] [-t] [-v]
Options:
 -C,--changed <period>   changed in the period of time
 -c,--color         Colorize output
 -F,--format <format>    columns format
 -h,--help         display help message
 -n,--note <NOTE>      list elements with the given note
 -N,--no-list        do not display list
 -p,--purged <PURGED>    display whether the working directory is purged or not
              (PURGED=true|false).
 -R,--report        display summary report.
 -S,--submitted <period>  submited in the period of time. If the status is defined the default
              value of the period is 1 day.
 -s,--status <status(es)>  status(es) of the job. Lack of this option is equivalent to requesting
              unterminated activities.
 -T,--time <format>     time format
 -t,--truncated       display truncated identifiers
 -v,--version        display version

Polecenie wyświetla listę zadań użytkownika.

 

Opcja -C/--changed - pozwala określić, że wyświetlone mają być zdania, których status zmienił się w zadanym okresie czasu. W ciągu ostatnich „liczba” dni („d”), godzin („h”), minut („m”).

Opcja -c/–color - koloruje zadania zgodnie z ich stanami.

Opcja -F/–format - umożliwia podanie własnego formatu wyświetlanej linia.

Opcja -n/--note - pozwala zawęzić listę zadań do tych posiadających określony opis (note). Możliwe jest podanie wyrażenia zawierającego % oznaczający dowolny ciąg znaków (np. "eksperyment nr %").

Opcja -N/--no-list - powoduje pominięcie wyświetlania listy zadań. Stosowane w połączeniu z opcją -R do wyświetlania tylko statystyk.

Opcja -p/--purged - określa czy wyświetlone mają być zadania, których katalog roboczy został usunięty czy nie.

Opcja -R/--report - powoduje wyświetlenie statystyki zadań.

Opcja -S/--submitted - pozwala określić, że wyświetlone mają być zdania zlecone w zadanym okresie czasu. W ciągu ostatnich „liczba” dni („d”), godzin („h”), minut („m”).

Opcja -s/--status - pozwala zawęzić listę wyświetlanych zadań do zadań w danym stanie. Możliwe jest podanie wielu stanów rozdzielonych przecinkiem.

Opcja -T/--time - definiuje format wyświetlanej daty.

Opcja -t/--truncated - wyświetla listę "przyciętych" identyfikatorów

 

Statusy zadań:

 • UNSUBMITTED – przetwarzanie zadania wstrzymane z powodu zależności kolejnościowych,
 • UNCOMMITED - zadanie oczekuje na zatwierdzenie do przetwarzania,
 • QUEUED – zadanie oczekuje w kolejce na przetwarzanie,
 • PREPROCESSING – system przygotowuje środowisko uruchomieniowe dla zadania,
 • PENDING – aplikacja w ramach danego zadania oczekuje na wykonanie w systemie kolejkowym,
 • RUNNING – aplikacja użytkownika jest wykonywana w ramach zadania,
 • STOPPED – aplikacja została zakończona, system nie rozpoczął jeszcze czynności związanych z kopiowaniem wyników i czyszczeniem środowiska wykonawczego,
 • POSTPROCESSING – system wykonuje akcje mające na calu zakończenie zadania: kopiuje pliki/katalogi wynikowe, czyści środowisko wykonawcze, etc.,
 • FINISHED – zadanie zostało zakończone,
 • FAILED – błąd przetwarzania zadania,
 • CANCELED – zadanie anulowane przez użytkownika.

Dla wygody użytkowników zamiast listy stanów możliwe jest podanie zdefiniowanych stałych:

 • all - zadania we wszystkich stanach,
 • terminated - zadania zakończone (FINISHED,FAILED,CANCELED)
 • unterminated - zadania niezakończone (UNSUBMITED,UNCOMMITED,QUEUED,PREPROCESSING,PENDING,RUNNING,STOPPED,POSTPROCESSING).

Przełącznik -R włacza wyświetlenie reportu przedstawiającego liczbę zadań w każdym stanie.

qcg-list 
qcg-list -S 1d
qcg-list -s failed
qcg-list -S 1d -s all -R

 

Format wyświetlania dat

Użytkownik może zdefiniować przy wywołaniu polecenia lub w pliku konfiguracyjnym własny format wyświetlania dat.

 • YY - rok (4 cyfry)
 • yy - rok (2 cyfry)
 • m - miesiąc (01-12)
 • B - nazwa miesiąca
 • b - skrócona nazwa miesiąca
 • A - nazwa dnia tygodnia
 • a - skrócona nazwa dnia tygodnia
 • d - dzień (01-31)
 • e - dzień (1-31)
 • H - godzina (00-23)

 • k - godzina (0-23)

 • M - minuty (00-59)

 • S - sekundy (00-59)

Domyślny format: "dd.MM.yy HH:mm"

 

Format wyświetlania kolumn:

Użytkownik może zdefiniować własny format wyświetlanych linii podając ciąg tekstowy definiujący ten format poprzez opcję polecenia lub plik konfiguracyjny).

W formacie użytkownik podaje kolumny, ich rozmiary i sposób wyrównywania wg następującego schematu:

%[-]<WIDTH><COLUMN_ID> [ %[-]<WIDTH><COLUMN_ID> ] ...

gdzie:

 • % - obowiązkowy znak rozpoczynający definicję kolumny
 • - opcjonalny znak "minus" określający wyrównywanie do lewej
 • WIDTH - czerokość pola w znakach. Szerszy tekst będzie przycinany do tej szerokości.
 • COLUMN_ID - identyfikator kolumny (patrz tabela poniżej).

Domyślny format: "%-22I  %-20N  %-15T  %-15X  %-15E  %-16S  %-8H  %-5F  %-20D"

 

Wyświetlane kolumny:

KolumnaIdentyfikatorZnaczenie

JOB IDENTIFIER

IIdentyfikator zadania

NOTE                

NOpis zadania (wartość dyrektywy #QCG note)

SUBMISSION TIME

TCzas zlecenia zadania

START TIME     

XCzas rozpoczęcia zadania

FINISH TIME    

ECzas zakończenia zadania

STATUS          

SStatus zadania

HOSTNAME

HNazwa klastra/klastrów, na którym/których wykonuje się zadanie

FLAGS 

F

Flagi zadania:

S - opis QCG-Simple

X - opis QCG-JobProfile (XML)

J - opis JSDL

P - purged (usunięty katalog roboczy)

UP - unpurged (nieusunięty katalog roboczy)

STATUS DESCRIPTIONDOpis stanu (dodatkowy opis dla stanu FAILED)

 

Przykładowe wywołanie.

qcg-list -F "%-22I %-20N %-15T %-15X %-15E %-16S %-8H %-5F %-20D" -T "dd.MM.yy HH:mm"

qcg-peek

Podgląd plku wyjściowego zadania.

Peek the output file(s)

usage: qcg-peek [-c <NUMBER>] [-f <FILE>] [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...
usage: qcg-client peek_output [-c <NUMBER>] [-f <FILE>] [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...

Options:
 -c,--characters <NUMBER>  number of characters
 -f,--file <FILE>      file to peek
 -h,--help         display help message
 -v,--version        display version

Arguments:
 JOBID identifier of the job
 TASKID optional identifier of the task
        The default identifier of task is 'task'

Polecenie umożliwią podgląd pliku wyjściowego dla zadania, lub sbioru zadań.

Lista zadań podawana jest w formacie JOBID[/TASKID], gdzie JOBID to identyfikator eksperymentu zwrócony przez polecenia qcg-sub, TASKID to opcjonalny identyfikator zadania w ramach eksperymentu. W przypadku braku identyfikatora przyjmowany jest domyślny - "task".

Zadania opisane przy pomocy formatu QCG-Simple nie wymagają podawania identyfikatora zadania, wystarczy tylko JOBID.

Opcjonalny przełącznik -f/--file definiuje plik do podejrzenia. Lokalizacja brana jest względem katalogu roboczego zadania. Domyślnie polecenie pozwala wyświetlić zawartość stdout i stderr.

Opcjonalny przełącznik -c/--characters pozwala określić liczbę znaków jaka ma być wyświetlona.

qcg-peek J1363865127610__1345
qcg-peek -f output.txt J1363865127610__1345
qcg-peek -f output.txt -c 1000 J1363865127610__1345

qcg-proxy

Utworzenie certyfikatu proxy użytkownika.

Create user proxy

usage: proxy_init [-h] [-v]

Options:
 -h,--help   display help message
 -v,--version  display version

qcg-refetch

Ponowne pobrani plików wyjściowych aplikacji

Refetch output files

usage: qcg-refetch [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...
usage: qcg-client stage_out [-h] [-v]  JOBID[/TASKID] [JOBID[/TASKID]] ...

Options:
 -h,--help   display help message
 -v,--version  display version

Arguments:
 JOBID identifier of the job
 TASKID optional identifier of the task
        The default identifier of task is 'task'

Lista zadań podawana jest w formacie JOBID[/TASKID], gdzie JOBID to identyfikator eksperymentu zwrócony przez polecenia qcg-sub, TASKID to opcjonalny identyfikator zadania w ramach eksperymentu. W przypadku braku indentyfikatora przyjnowany jest domyślny - "task".

Zadania opisane przy pomocy formatu QCG-Simple nie wymagają podawania identyfikatora zadania, wystarczy tylko JOBID.

qcg-refetch J1363865127610__1345
qcg-refetch J1363865127610__1345/task

 

qcg-refresh_proxy

Odświeżenie certyfikatu proxy danego zadnia.

Z każdym zleconym zadaniem związany jest certyfikat proxy użytkowniaka przekazywany do systemu w momencie zlecenia zadania. Każdy taki certyfikat proxy ma określony czas ważności.

W przypadku utraty ważności certyfikatu proxy danego zadania system nie będzie w stanie automatcznie dokonać transferu plików wyjściowych. Niemożliwe też będzie podłączenie się do zadania przy pomocy polecenia qcg-connect.

Czas ważności ceryfikatu danego zadania wyświetlany jest przez polecenia qcg-info.

Refresh proxy for the given job(s)

usage: qcg-client refresh_proxy [-h] [-v]  JOBID [JOBID] ...

Options:
 -h,--help   display help message
 -v,--version  display version

Arguments:
 JOBID identifier of the job

 

qcg-resources

Polecenie wyświętlające informacje o zasobach dostępnych poprzez infrastrukturę QCG

plgpiontek@client:~$ qcg-resources -h                                                                                
Privides information about controlled resources                                                                           
                                                                                                  
usage: qcg-client resources [-a <show_hidden>] [-h] [-m] [-n <PROPERTIES>] [-Q] [-q] [-R                                                      
    <RESOURCES>] [-s] [-u] [-V] [-v]                                                                               
                                                                                                  
Options:

 -a,--applications <show_hidden>  print information about applications

 -h,--help             display help message

 -m,--modules           print information about modules

 -n,--nodes <PROPERTIES>      print information about nodes

 -Q,--quiet            quiet mode

 -q,--queues            print information about queues

 -R,--resources <RESOURCES>    List of comma separated names of resources

 -s,--summary           print summary information about the resource

 -u,--users            print information about users

 -V,--version           display version

 -v,--vos             print information about vos


qcg-resub

Ponowne zlecenie zadania do wykonania na infrastrukturze QCG na podstawie opisu innego wcześniej zleconego zadania. Zdanie do ponownego zlecenia określane jest poprzez podanie jego identyfikatora.

Resubmit job(s)

usage: qcg-client resubmit_job [-h] [-v]  JOBID [JOBID] ...
usage: qcg-resub [-h] [-v]  JOBID [JOBID] ...

Options:
 -h,--help   display help message
 -v,--version  display version

Arguments:
 JOBID identifier of the job

 

qcg-sub

Zlecenie zadania do wykonania na infrastrukturze QCG zgodnie z podanym opisem.

Rekomendowanym formatem opisu zadania jest format QCG-Simple.

Submit job(s) to the QCG infrastructure

usage: qcg-sub [-D <DIRECTIVE>] [-h] [-I] [-J | -S | -X] [-R <NUMBER>] [-v]  FILE [FILE] ...
usage: qcg-client submit_job [-D <DIRECTIVE>] [-h] [-I] [-J | -S | -X] [-R <NUMBER>] [-v]  FILE [FILE] ...

Options:
 -D,--directive <DIRECTIVE>  adds #QCG directives to the description
 -h,--help          display help message
 -I,--interactive       Interactive mode
 -J,--jsdl          JSDL dialect
 -R,--repeat <NUMBER>     repeat submission (only for testing)
 -S,--simple         QCG Simple dialect
 -v,--version         display version
 -X,--xml           QCG XML dialect

Jako argumenty polecenie przyjmuje listę scieżek do plików zawierających opisy zadań.

qsg-sub akceptuje zadania opisane w jednym z nastepująch formatów: QCG-Simple (-S/--simple), QCG-JobProfile (-X/--xml) oraz JSDL (-J/--jsdl). Domyślnym formatem jest QCG-Simple (-S/--simple).

Zlecenie zadania interaktywnego wymaga podania przełącznika -I. W przypadku zlecenia zadania interaktywnego mozliwe jest podanie tylko jednego opisu zadania.

Przełącznik -R/--repeat umożliwia n-krotne zlecenie tego samego zadania.  Każde zadanie ma ustawianą zmienną środowiskową QCG_TASK_INDEX kolejną wartość od 0 do n-1.

Przełącznik -D/--directive pozwala na definiowanie dyrektyw (oddzielonych znakiem średnika) poza plikiem opisu zadania. Przydatne jest to, gdy np. chcemy zlecać jeden opis zadania modyfikując pewne dyrektywy. W takim przypadku opcja -D pozwala na uniknięcie konieczności modyfikowania pliku przed każdym zleceniem.

qcg-sub experiment.qcg
qcg-sub -S file1.qcg file2.qcg file3.qcg
qcg-sub -D "host=bem;walltime=PT10M" cfd.qcg

 

WAŻNE: Korzystając z polecenia qcg-sub można zlecić wykonanie dowolnej interaktywnej tekstowej aplikacji. Służy do tego przełącznik -I/--interactive.

Szczególnie częstym i użytecznym przypadkiem jest interaktywne uruchomienie konsoli poleceń umożliwiające np. kompilację oprogramowani na klastrze, do którego nie ma dostępu poprzez SSH.

W opisie zadania dla interaktywnego uruchomienia konsoli poleceń wystarczy podać nazwę klastra, na którym ma sie uruchomić konsola oraz podać scieżkę do preferowanego interpretera poleceń (np. bash).

#QCG host=inula.man.poznan.pl

/bin/bash

W opisie zadania interaktywnego można korzystać również z innych dyrektyw QCG celem podania np. wymagań zasobowych dla zadania interaktywnego.

qcg-sub -I interactive.qcg

Możliwe jest pominięcie dyrektywy #QCG host w opisie zadania i podanie jej jako argument polecenia qcg-sub

qcg-sub -I -D "host=inula" interactive.qcg

Rezerwowanie zasobów i kontrola rezerwacji

qcg-rcancel

Anulowanie rezerwacji zasobów.

Cancel reservation(s)

usage: qcg-rcancel [-h] [-v]  RESID [RESID] ...
usage: qcg-client cancel_reservation [-h] [-v]  RESID [RESID] ...

Options:
 -h,--help   display help message
 -v,--version  display version

Arguments:
 RESID identifier of the reservation

Argumentem polecenia jest lista identyfikatorów rezerwacji.

qcg-rcancel R1363180788689_RESERVATION_0172
qcg-rcancel R1363180788689_RESERVATION_0172 R1363252044299__9086

qcg-reserve

Rezerwacja zasobów zgodnie z podanym opisem.

Rekomendowanym formatem opisu zadania jest format QCG-Simple.

Dyrektywy QCG związane z rezerwacją zasobów: deadline, host, not-after, not-before, walltime, use-reservation, reservation, procs.

 

 

Create reservation(s)

usage: qcg-reserve [-h] [-J | -S | -X] [-v]  FILE [FILE] ...
usage: qcg-client create_reservation [-h] [-J | -S | -X] [-v]  FILE [FILE] ...

Options:
 -h,--help   display help message
 -J,--jsdl   JSDL dialect
 -S,--simple  QCG Simple dialect
 -v,--version  display version
 -X,--xml    QCG XML dialect

Arguments:
 FILE  Path to file with job description

Jako argumenty polecenie przyjmuje listę scieżek do plików zawierających opisy zadań.

qsg-reserve akceptuje zadania opisane w jednym z nastepująch formatów: QCG-Simple (-S/--simple), QCG-JobProfile (-X/--xml) oraz JSDL (-J/--jsdl). Domyślnym formatem jest QCG-Simple (-S/--simple).

qcg-reserve experiment.qcg
qcg-reserve -S file1.qcg file2.qcg file3.qcg

qcg-rinfo

Wyświetlenie szczegółowej informacji o danej rezerwacji, lub zbiorze rezerwacji.

Display information about the given reservation(s)

usage: qcg-rinfo [-d] [-D] [-h] [-v]  RESID [RESID] ...
usage: qcg-client reservation_info [-d] [-D] [-h] [-v]  RESID [RESID] ...

Options:
 -d,--description    display user's job description
 -D,--qcg_description  display QCG job description
 -h,--help       display help message
 -v,--version      display version

Arguments:
 RESID identifier of the reservation

Lista zadań podawana jest w formacie JOBID[/TASKID], gdzie JOBID to identyfikator eksperymentu zwrócony przez polecenia qcg-sub, TASKID to opcjonalny identyfikator zadania w ramach eksperymentu. W przypadku braku indentyfikatora przyjnowany jest domyślny - "task".

Zadania opisane przy pomocy formatu QCG-Simple nie wymagają podawania identyfikatora zadania, wystarczy tylko JOBID.

Opcjonalny przełącznik -d/--description definiuje czy ma być wyświetlony opis z jakim zlecone zostało zadnie. Domyślnie opis nie jest wyświetlany.

Przełącznik -D/--qcg_description definiuje czy ma być wyświetlony opis w formacie QCG JobProfile.

qcg-rlist

Wyświetlenie listy rezerwacji wraz z informacjami o nich.

Display information about reservations

usage: qcg-rlist [-C <period>] [-c] [-F <format>] [-h] [-n <NOTE>] [-N] [-R] [-S <period>] [-s <status(es)>] [-T <format>] [-t] [-v]
usage: qcg-client get_reservations [-C <period>] [-c] [-F <format>] [-h] [-n <NOTE>] [-N] [-R] [-S <period>] [-s <status(es)>] [-T <format>] [-t] [-v]

Options:
 -C,--changed <period>   changed in the period of time
 -c,--color         Colorize output
 -F,--format <format>    columns format
 -h,--help         display help message
 -n,--note <NOTE>      list elements with the given note
 -N,--no-list        do not display list
 -R,--report        display summary report.
 -S,--submitted <period>  submited in the period of time. If the status is defined the default value of the period is 1 day.
 -s,--status <status(es)>  status(es) of the job. Lack of this option is equivalent to requesting unterminated activities.
 -T,--time <format>     time format
 -t,--truncated       display truncated identifiers
 -v,--version        display version

Polecenie wyświetla listę rezerwacji użytkownika.

Opcja -C/--changed - pozwala określić, że wyświetlone mają być rezerwacje, których status zmienił się w zadanym okresie czasu. W ciągu ostatnich „liczba” dni („d”), godzin („h”), minut („m”).

Opcja -c/–color - koloruje linie zgodnie ze stanem rezerwacji

Opcja -F/–format - własny format wyświetlania lini

Opcja -n/--note - pozwala zawęzić listę rezerwacji do tych posiadających określony opis (note). Możliwe jest podanie wyrażenia zawierającego % oznaczający dowolny ciąg znaków (np. "eksperyment nr %").

Opcja -N/--no-list - powoduje pominięcie wyświetlania listy rezerwacji. Stosowane w połączeniu z opcją -R do wyświetlania tylko statystyki.

Opcja -R/--report - powoduje wyświetlenie statystyki rezerwacji.

Opcja -S/--submitted - pozwala określić, że wyświetlone mają być rezerwacje zlecone w zadanym okresie czasu. W ciągu ostatnich „liczba” dni („d”), godzin („h”), minut („m”).

Opcja -s/--status - pozwala zawęzić listę wyświetlanych rezerwacji do tych w danym stanie. Możliwe jest podanie wielu stanów rozdzielonych przecinkiem.

Opcja -T/--time - format wyświetlanego czasu

Opcja -t/--truncated - wyświetlenie listy "przyciętych" identyfikatorów.

 

Statusy rezerwacji:

 • SUBMITTED - rezerwacje zlecona do wykonania,
 • RESERVED - zasoby zarezerwowane, rezerwacja nieaktywna,
 • ACTIVE - rezerwacja aktywna,
 • FINISHED - rezerwacja zakończona,
 • FAILED - rezerwacja zakońzona niepowodzeniem,
 • CANCELED - rezerwacja anulowana.

Dla wygody użytkowników zamiast listy stanów możliwe jest podanie zdefiniowanych stałych:

 • all - rezerwacje we wszystkich stanach,
 • terminated - rezerwacje w stanach końcowych (FINISHED,FAILED,CANCELED)
 • unterminated - rezerwacje niezakończone (SUBMITTED,ACTIVE,RESERVED).

Przełącznik -R włacza wyświetlenie reportu przedstawiającego liczbę rezerwacji w każdym stanie.

qcg-rlist 
qcg-rlist -S 1d
qcg-rlist -s failed
qcg-rlist -S 1d -s all -R

 

Format wyświetlania dat

Użytkownik może zdefiniować przy wywołaniu polecenia lub w pliku konfiguracyjnym własny format wyświetlania dat.

 • YY - rok (4 cyfry)
 • yy - rok (2 cyfry)
 • m - miesiąc (01-12)
 • B - nazwa miesiąca
 • b - skrócona nazwa miesiąca
 • A - nazwa dnia tygodnia
 • a - skrócona nazwa dnia tygodnia
 • d - dzień (01-31)
 • e - dzień (1-31)
 • H - godzina (00-23)

 • k - godzina (0-23)

 • M - minuty (00-59)

 • S - sekundy (00-59)

Domyślny format: "dd.MM.yy HH:mm"

 

Format wyświetlania kolumn:

Użytkownik może zdefiniować własny format wyświetlanych linii podając ciąg tekstowy definiujący ten format poprzez opcję polecenia lub plik konfiguracyjny).

W formacie użytkownik podaje kolumny, ich rozmiary i sposób wyrównywania wg następującego schematu:

%[-]<WIDTH><COLUMN_ID> [ %[-]<WIDTH><COLUMN_ID> ] ...

gdzie:

 • % - obowiązkowy znak rozpoczynający definicję kolumny
 • - opcjonalny znak "minus" określający wyrównywanie do lewej
 • WIDTH - czerokość pola w znakach. Szerszy tekst będzie przycinany do tej szerokości.
 • COLUMN_ID - identyfikator kolumny (patrz tabela poniżej).

Domyślny format: ""%-22I  %-20N  %-15T  %-15X  %-15E  %-16S  %-8H  %-5C  %-20D""

 

Wyświetlane kolumny:

KolumnaIdentyfikatorZnaczenie

JOB IDENTIFIER

IIdentyfikator zadania

NOTE                

NOpis zadania (wartość dyrektywy #QCG note)

SUBMISSION TIME

TCzas zlecenia zadania

START TIME     

XCzas rozpoczęcia zadania

FINISH TIME    

ECzas zakończenia zadania

STATUS          

SStatus zadania

HOSTNAME

HNazwa klastra/klastrów, na którym/których wykonuje się zadanie

SLOTS

CLiczba zarezerwowanych rdzeni
STATUS DESCRIPTIONDOpis stanu (dodatkowy opis dla stanu FAILED)

 

Przykładowe wywołanie.

qcg-list -F "%-22I %-20N %-15T %-15X %-15E %-16S %-8H %-5F %-20D" -T "dd.MM.yy HH:mm"
 • No labels