Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Krótki opis usługi

Narzędzia pracy zespołowej to zintegrowana platforma do zarządzania projektami. Dzięki niej możliwe jest założenie własnego projektu w narzędziach do śledzenia i organizowania współpracy, takich jak: Confluence, JIRA i Stash oraz korzystanie z zaawansowanego systemu do tworzenia telekonferencji Adobe Connect. Usługa umożliwia także ustawienie uprawnień do korzystania z projektu dla skojarzonej grupy użytkowników.

Oferowane narzędzia są chętnie używane przez jedne z największych firm zajmujących się badaniami i rozwojem specjalistycznego oprogramowania, m.in. przez NASA oraz Audi.

Narzędzia współpracy i ich zastosowanie

Aktywowanie usługi

Narzędzia współpracy należy aktywować w Katalogu Aplikacji. Są zarządzane jak każda inna usługa i schemat ich uruchomienia opisany jest: Usługi i aplikacje w PLGrid. Narzędzie współpracy są wyróżnione jako jedna kategoria w Katalogu Aplikacji.

Składają się z następujących usług: Confluence, Jira, Stash oraz usługi nadrzędnej względem pozostałych: Adobe Connect. Zależności usług nadrzędnych i podrzędnych zostały opisane w rozdziale Usługi i aplikacje w PLGrid#Podstawoweinformacje.

Widok Katalog Aplikacji, główny widok z usługami

Użycie

Po aktywowaniu usługi w Portalu PLGrid usługi dostępne są pod adresami:
Jira: jira.plgrid.pl
Confluence: docs.plgrid.pl
Stash: git.plgrid.pl
Adobe Connect: meet.plgrid.pl

Gdzie szukać dalszych informacji?

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z każdego z wymienionych Narzędzi Współpracy, można skorzystać z Pomocy (w przypadku narzędzi JIRA, Stash oraz Confluence). W tym celu, z rozwijalnego menu, które pojawi się po wybraniu Pytajnika znajdującego się w prawym górnym rogu każdego z narzędzi, należy wybrać opcję "Online Help". Adobe Connect posiada opracowaną dokumentację w ramach Podręcznika Użytkownika. Można też skorzystać z pomocy dostępnej bezpośrednio w pokoju utworzonej konferencji - po wybraniu odpowiedniej opcji z rozwijalnego menu z zakładki "Help" .

 

 Uzyskiwanie Pomocy dla narzędzi Atlassian

 

Uzyskiwanie pomocy dla Adobe Connect

 

  • No labels