Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja przestrzeni na pliki tymczasowe

W pierwszej kolejności należy ustawić katalog na pliki tymczasowe. W tym celu należy przejść do opcji Tools -> Options -> General Options -> General -> Directories i ustawić wartość parametru Temp poprzez zaznaczenie pola wyboru Override oraz wpisanie ścieżki do katalogu znajdującego się na filesystemie $SCRATCH, np. /net/scratch/people/plgtest/ansysedt, gdzie plgtest  to nazwa naszego użytkownika PLGrid.

Zlecanie obliczeń

Po wczytaniu projektu, należy w oknie Project Manager kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Submit Job.... W oknie, które się pojawi, należy w zakładce Compute Resources -> Resource selection wybrać w tabeli jako liczba Tasks oraz Cores parametry odpowiadające ilości CPU zadeklarowanych w zadaniu SLURM, np. 24:

A następnie wybrać przycisk Submit Job.

  • No labels