Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Current »

Krótki opis usługi

System Prognocean Plus służy do prognozowania anomalii poziomu oceanu w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. Jest rozszerzeniem istniejącego systemu Prognocean, w porównaniu do którego zawiera wiele nowych rozwiązań technologicznych (obliczenia w oparciu o OpenMPI, baza Rasdaman powiązana z Petascope) oraz, co najważniejsze, gwarantuje prognozy poziomu globalnego oceanu na siatce o rozdzielczości 0,25 x 0,25 stopnia. System Prognocean Plus oblicza co dobę prognozy anomalii poziomu oceanu o długości od 1 do 14 dni oraz co tydzień o długości od 1 do 12 tygodni w oparciu o cztery niezależne modele empiryczne. System Prognocean Plus realizuje dwa sposoby udostępniania danych: interaktywny serwis mapowy WMS (Web Map Service) i serwis WCS (Web Coverage Service) dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Oprócz prognoz anomalii poziomu oceanu system Prognocean Plus oblicza statystyki tych prognoz dając badaczom możliwość oceny skuteczności modeli.

Usługa jest adresowana do oceanografów, oceanologów, geofizyków, geodetów i geografów. Dostarcza narzędzia do prognozowania zmian poziomu oceanu, przy czym dostępne są nie tylko aktualne prognozy i ich błędy, ale też te same produkty dla każdego dnia od 01.08.2014. 

Główne informacje dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej systemu Prognocean Plus: http://prognocean.plgrid.pl. W zakładce "PROJECT" można znaleźć podstawowe informacje o projekcie. W zakładce "PROGNOCEAN & PROGNOCEAN PLUS" zamieszczony jest szczegółowy opis dwóch systemów wraz z odnośnikami do niezbędnej literatury. W zakładce "METHODS AND PRODUCTS" opisano empiryczne metody prognozowania zastosowane w systemie oraz scharakteryzowano produkty systemu.

Aktywowanie usługi

W celu uzyskania dostępu do usługi należy się zarejestrować w portalu PL-Grid. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę "Moje konto". W części "Katalog usług" należy odszukać pozycję "Platforma dziedzinowa: Hydrologia" i kliknąć "Rozwiń". W wierszu odpowiadającym usłudze "Prognocean Plus: system prognozowania zmian poziomu oceanu" należy wybrać "Aplikuj o usługę" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Wnioski będą akceptowane automatycznie.

Z uwagi na fakt, że system Prognocean Plus dotyczy globalnych zmian środowiskowych, w tym bezpośrednio związanych ze zmianami klimatycznymi, zainteresowanie usługą może pochodzić również spoza Polski. Z tego względu opisy usługi są wykonane w języku angielskim na stronie internetowej Prognocean Plus http://prognocean.plgrid.pl. Z tego też powodu konieczne było jasne wskazanie dostępu do usługi badaczom zagranicznym oraz studentom i doktorantom, którzy współpracują z naukowcami z Polski. Szczegółowy opis aktywacji usługi znajduje się w zakładce "GET ACCESS" na stronie Prognocean Plus.

Pierwsze kroki

Szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest w języku angielskim w serwisie WMS Prognocean Plus pod adresem prognocean.plgrid.pl . Oznacza to, że będzie widoczna jedynie dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do usługi. Instrukcja ta jest dostępna po naciśnięciu przycisku "User manual" w panelu sterowania usługi. Poniżej przedstawione są dwie główne ścieżki postępowania, zwizualizowane za pomocą ciągu zrzutów ekranowych z opisami.

 


 

Zaawansowane użycie

Użytkownicy zainteresowani pobraniem prognoz i błędów prognoz anomalii poziomu oceanu mogą skorzystać z serwisu WCS, wpisując odpowiednie zapytanie w przeglądarce internetowej. Przykładowe zapytanie znajduje się poniżej.

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ph&subset=leadtime(0)&subset=Long(1,101)&subset=Lat(1)&subset=ansi("2015-01-02")&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ph&subset=leadtime(0)&subset=ansi("2015-01-02")&format=image/tiff&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=weekly_ph&subset=leadtime(0)&subset=Long(1)&subset=Lat(1)&subset=weekdate(918)&token=XXXXXXXXXX.

Aby korzystać z serwisu WCS, konieczne jest wygenerowanie tokenu w serwisie mapowym (https://prognocean.plgrid.pl) poprzez wciśnięcie przycisku 'Generate your new token' i wpisanie go w miejsce powyższych znaków XXXXXXXXXX. Token jest ważny przez 30 dni. Po tym czasie należy wygenerować nowy token, aby móc dalej korzystać z serwisu WCS.

Dostępne wartości parametru coverageId: ph, phar, phtar, phmar (prognozy krótkoterminowe), weekly_ph, weekly_phar, weekly_phtar, weekly_phmar (prognozy długoterminowe) oraz kombinacje metody prognostycznej z rodzajem statystyki, np. phtar_mae, ph_rmse, weekly_phmar_mae (statystyki trafności prognoz).

Parametr leadtime oznacza długość prognozy. Dozwolone wartości to liczby naturalne od 0 do 13 dla prognoz krótkoterminowych oznaczające prognozy od 1-dniowych do 14-dniowych oraz od 0 do 11 dla prognoz długoterminowych oznaczające prognozy od 1-tygodniowych do 12-tygodniowych.

Parametr Long oznacza długość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od 0 do 360.  

Parametr Lat oznacza szerokość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od -90 do 90.  

Parametr ansi oznacza datę, w której prognozy lub statystyki zostały obliczone. Parametr ansi można stosować wyłącznie z prognozami krótkoterminowymi i ich statystykami. W przypadku prognoz i statystyk długoterminowych należy korzystać z parametru weekdate, którego opis znajduje się w kolejnym punkcie dokumentacji.

Parametry, które w powyższych zapytaniach znajdują się po słowie subset (tzn. leadtime, Long, Lat, ansi i weekdate), mogą być podane jako pojedyncza wartość (subset=Lat(1)) lub przedział (dwie wartości oddzielone przecinkiem, np. subset=Long(1,101)). 

Dane można pobierać poprzez przeglądarkę internetową oraz korzystając z narzędzi typu wget, curl.

Więcej o składni standardu WCS można przeczytać na stronie: http://www.opengeospatial.org/standards/wcs.

Parametr weekdate

Jest to sposób na kodowanie dat cotygodniowych. Wartość weekdate = 0 odpowiada dacie 1997.01.01 (środa), a każda kolejna wartość koduje datę o 7 dni późniejszą. Zatem wartość weekdate jest poprawnie zdefiniowana tylko dla śród od 1997 roku. Prognozy długoterminowe są dostępne w usłudze od daty weekdate = 918 natomiast ich statystyki od daty  weekdate = 930.

Poniżej znajdują się przykładowe skrypty w języku R do przeliczania pomiędzy datami zapisanymi w formacie "YYYY-MM-DD" a wartością weekdate.

weekdate.R
date_to_weekdate <- function(d)
{
  # weekdate 0 = 1997.01.01
  # weekdate 1 = 1997.01.08
  origin <- as.Date("1997-01-01")
  weeks_later <- as.numeric((as.Date(d) - origin)/7)
  if(weeks_later == as.integer(weeks_later)) return(weeks_later) else stop("date does not translate to proper weekdate")
}

weekdate_to_date <- function(w)
{
  origin <- as.Date("1997-01-01")
  return(7*w + origin)  
}

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strona internetowa Prognocean Plus dostępna jest pod adresem: http://prognocean.plgrid.pl

Serwis WMS Prognocean Plus dostępny jest pod adresem https://prognocean.plgrid.pl

Serwis WCS Prognocean Plus dostępny jest pod adresem  https://prognocean.plgrid.pl/petascope/

W razie pytań dotyczących usługi lub problemów związanych z jej funkcjonowaniem proszę utworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk.

  • No labels