Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby uruchomić GUI Maestro aplikacji Schrodinger w usłudze pro-viz, po zalogowaniu się do pulpitu węzła obliczeniowego, w terminalu należy najpierw załadować moduł aplikacji Schrodinger:

module load plgrid/apps/schrodinger/2016-4

a następnie uruchomić GUI Maestro:

maestro

  • No labels