You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Ważne informacje

Usługa znajduje się w fazie pre-produkcyjnej - dlatego prosimy o wyrozumiałośc i zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości

Z uwagi na małą przestrzeń dyskową w katalogach domowych ($HOME) prosimy o przechowywanie inputów ANSYS w katalogach grup $PLG_GROUPS_DIR/<nazwagrupy> lub w katalogu $SCRATCH na systemie plików Lustre.


Przekroczenie limitów dyskowych jest przyczyną 80% problemów z działaniem oprogramowania.

Procedura uruchomienia pakietu ANSYS

 1. uruchomienie sesji graficznej pro-viz

  uruchomienie sesji pro-viz
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add tools/pro-viz
  # zlecenie sesji graficznej: 1 węzeł x 4 rdzenie na 8 godzin
  pro-viz start -N1 -n4 -t 8:00:00
  # sprawdzenie czy sesja graficzna się uruchomiła
  pro-viz list
  # ustawienie hasła dla sesji
  pro-viz password <jobid>

  W momencie kiedy ustawione zostanie hasło, należy zestawić sesje graficzną poprzez klienta VNC. Opis postępowania dostępny jest w sekcji: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

 2.  załadowanie modułu ansys

  ładowanie modułów ANSYS
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add test/ansys/18.2
  # opcjonalnie dla szybkiego renderingu (przyspiesza operacje graficzne na modelach 3d)
  module add plgrid/libs/mesa/17.1.0
 3. konfiguracja RSM (krok wykonuje się jednorazowo)

  1. klaster Zeus


   konfigurator RSM dla ANSYS
   # uruchomienie konfiguratora RSM
   /software/local/ansys/v182/CYFRONET/rsm/setup_rsm
  2. klaster Prometheus

   konfigurator RSM dla ANSYS
   # uruchomienie konfiguratora RSM
   /net/software/local/ansys/cyfronet/v182/setup_rsm
 4. uruchomienie  workbench

  konfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie workbench
  runwb2 
  # alternatywnie w przypadku załadowania modułu mesa w punkcie 2.:
  runwb2 -oglhw


Tryb RSM

Tryb RSM - remote solve manager umożliwia zlecenie zadania na klaster z poziomu sesji graficznej ANSYS workbench.

Pakiet ANSYS pozwala na wysłanie całości projektu do przeliczenia poprzez mechaznim RSM lub wybranych solverów.

Uwaga: obliczenia wymagające wysłania całości projektu w ramach RSM obejmują

 • static structural
 • system coupling

Wysłanie całości projektu do RSM wymaga:

 • przestawienia solverów w tryb default Solution>Properties>Solution Process>Update Option: Use Application Default
 • ustawienia Solution Process dla Project Schematic na RSM (preferencje pojawiają sie po wybraniu Properties w menu kontekstowym po kliknięciu prawym klawiszem na białym polu okna project schematic)

Należy pamiętać o zapisaniu projektu po zleceniu zadania do RSM a przed zamknięciem sesji graficznej.

RSM: przetestowane moduły

Pakiet ANSYS jest złożonym produktem zbudowanym z wielu komponentów.
Tryb RSM może nie być wspierany dla wszystkich z nich lub może nie działać prawidłowo w naszym środowisku.
Komponenty z listy poniżej zostały przetestowane w trybie jedno i wielo węzłowym w trybie RSM:

 • Fluent
 • CFX
 • Ansys
 • Static structural (mogą pojawić się problemy w trybie wielowęzłowym - zalecane jest używanie trybu Shared Memory Parallel w ustawieniach solvera)

Jeżeli używany przez państwa komponent nie pojawia się na w/w liście prosimy o sprawdzenie jego działania i informacje w przypadku napotkanych problemów

Kolejki obliczeniowe

W trybie zlecenia zadań do systemu kolejkowego dostępne są następujące rodzaje kolejek.
Wybór kolejki powinien zależeć od prognozowanego czasu obliczeń.

Kolejki plgrid-short charakteryzują się szybszym czasem uruchomienia dzięki mechanizmowi backfill ale posiadają ograniczenie czasowe czasu trwania zadania

Kolejka AMD polecana jest dla zadań z większymi wymaganiami pamięci na rdzeń.

Kolejki dostępne na klastrze zeus

Nazwa kolejkimax. czas trwania zadaniailość pamięci na każdy rdzeń zadaniailość rdzeni na węzeł
zeus:plgrid:amd72 godziny

4000 MB

16

zeus:plgrid:intel

72 godziny1800 MB6
zeus:plgrid-short:amd1 godzina4000 MB16
zeus:plgrid-short:intel1 godzina1800 MB6

Kolejki dostępne na klastrze prometheus


Znane błędy

FLUENT: sched_setaffinity() call failed: Invalid argument

Błąd raportowany przez solver fluenta. Oznacza że aplikacja nie mogła we własnym zakresie dokonać przypięcia procesu do konkretnego rdzenia obliczeniowego.
W tym przypadku przypięcie procesu do rdzenia zostało wykonane przez biblioteke MPI w wyniku czego system nie pozwala solverowi na zmianę tego ustawienia - co raportuje program.

W środowisku slurm za izolację rdzeni odpowiada mechanizm cgroups, a przypinanie procesów do rdzeni realizowane jest przez biblioteki MPI.
Komunikat  ma wartość informacyjną i nie ma wpływu na wydajność obliczeń

Problem w wysyłaniem zadania w trybie RSM

Może się zdarzyć że po wybraniu opcji Update na solverze lub w całym projekcie Workbench oczekuje w nieskonczoność na reakcje RSM, a w oknie Job Monitora (przycisk w prawym dolnym rógu) nie pojawia się oczekiwane zadanie.
Problem związany jest z istnieniem pliku lock z poprzedniej sesji ANSYS. W celu naprawienia problemu uruchamiamy okno terminala i usuwamy niepotrzebny lock-file:


RSM: usuwanie pliku lock
rm ~/.ansys/v182/RSM/Jobs/$USER/DirectoryLocker.lock

Zadanie znika z Job Monitora po zamknięciu sesji

Jeżeli workbench został zamknięty w czasie gdy w trybie RSM oczekiwał na zakonczenie zleconego zadania, to po ponowym uruchomieniu workbencha należy kliknąć przycisk Reconnect zlokalizowany w lewym górnym rogu ekranu aby pobrać przeliczone wyniki.


Zgłaszanie problemów w działaniu oprogramowania

Przed zgłoszeniem problemu prosimy upewnić się że:

 • w czasie wystąpienia problemu nie została przekroczona quota dyskowa. Informacje otrzyujemy wywołując na maszynie dostępowej klastra (zeus.cyfronet.pl / pro.cyfronet.pl)  polecenie:

  raport użycia systemów plikowych
  # klaster zeus:
  zeus-fs
  # klaster prometheus:
  pro-fs
 • użytkownik posiada aktywny grant obliczeniowy

  raport użycia godzin w grancie
  plg-show-grants
  plg-show-grant-details <grant_name>

Zaobserwowane problemy i błędy prosimy zgłaszać przez system helpdesk - helpdesk.plgrid.pl podając następujące informacje:

 • opis problemu i opcjonalnie zrzut ekranu ilustrujący napotkany problem
 • numer zadania z sesją graficzną w której wystąpił problem
 • wskazanie katalogu z plikami inputowymi zadania


 • No labels