Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W wyniku przetwarzania form falowych powstają nowe formy falowe. Filtracje są szczególną formą przetwarzania, w wyniku którego powstają formy falowe, będące wynikiem cyfrowej filtracji sygnału generalnie opisanej wzorem:


gdzie  są wartościami próbek wynikowych a  są wartościami próbek filtrowanej formy falowej. Filtracja jest przetwarzaniem liniowym i nie zmienia próbkowania. Wszelkie inny przeliczenia jak np. kwadrat sygnału, czy zmiana próbkowania są nazywane przetwarzaniem.

W przypadku filtracji, charakterystyka sygnału jest modyfikowana o parametry filtru. Mogą też zmienić się jednostki wyświetlane na wykresie, np. z m/s na m lub m/s2 albo vice versa.

W przypadku przetwarzania parametry formy falowej muszą być definiowane od podstaw.

Wtyczki do filtracji lub przetwarzania są często wykorzystywane, jako wtyczki potrzebne lub pomocnicze do pracy innych modułów.

Większość wtyczek przetwarzających umożliwia filtrację sygnałów w oknie głównym, w wyniku czego pojawiają się nowe formy falowe. Steruje tym moduł Channel processing, którego wtyczkami pomocniczymi są wszystkie wtyczki do przetwarzania i filtracji.  Odpowiada on za wybieranie kanałów, wywołanie odpowiedniej procedury przetwarzającej oraz dopisanie wyniku do listy wyświetlanych kanałów.

  • No labels