Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

 

Podczas kolejnych uruchomień klienta URC nie jest już konieczne tworzenie pliku keystore oraz pobieranie konfiguracji. Aby zalogować się do klienta należy w oknie logowania wskazać utworzony wcześniej plik keystore (może być to również plik przeniesiony z innego komputera), podać hasło i kliknąć przycisk Finish.
W oknie, które się pojawi należy ponownie wskazać ten sam plik, wpisać hasło i kliknąć przycisk Finish.Klient URC będzie od razu gotowy do pracy.

 

Co dalej?

Elementy klienta URC  • No labels