Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

  • Grant to umowna nazwa na porozumienie między Użytkownikiem a ośrodkami dotyczące zasobów. Określa specyfikę i parametry zasobów, które mają być udostępnione Użytkownikowi do realizacji celów naukowych.
  • Granty zawierają gwarancje na otrzymanie zasobów.
  • Granty skorelowane są z zespołami badawczymi.

 

W ramach Infrastruktury wyróżniamy dwa typy grantów:

  • Grant testowy: niewielki grant, który na życzenie otrzymuje Użytkownik. Nie wymaga negocjacji zasobów z ośrodkami i zawiera 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej - do wykorzystania w ciągu roku na każdym klastrze.
  • Grant właściwy: grant przyznawany zespołom badawczym. Zasoby wynegocjowane w jego ramach mogą być współdzielone przez większą liczbę Użytkowników (członków zespołu). Grant właściwy daje możliwość uzyskania większej ilości zasobów obliczeniowych i wymaga rozliczenia - przedstawienia rezultatów badań prowadzonych z wykorzystaniem zasobów Infrastrultury PLGrid.

  • No labels