Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Procedura uruchomienia pakietu ANSYS

 1. uruchomienie sesji graficznej pro-viz

  uruchomienie sesji pro-viz
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add tools/pro-viz
  # zlecenie sesji graficznej: 1 węzeł x 4 rdzenie na 8 godzin
  pro-viz start -N1 -n4 -t 8:00:00
  # sprawdzenie czy sesja graficzna się uruchomiła
  pro-viz list
  # ustawienie hasła dla sesji
  pro-viz password <jobid>

  W momencie kiedy ustawione zostanie hasło, należy zestawić sesje graficzną poprzez klienta VNC. Opis postępowania dostępny jest w sekcji: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

 2.  załadowanie modułu ansys

  ładowanie modułów ANSYS
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add test/ansys/18.2
  # opcjonalnie dla szybkiego renderingu (przyspiesza operacje graficzne na modelach 3d)
  module add plgrid/libs/mesa/17.1.0
 3. konfiguracja RSM (krok wykonuje się jednorazowo)

  konfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie konfiguratora RSM
  /software/local/ansys/v182/CYFRONET/rsm/setup_rsm
 4. uruchomienie  workbench

  konfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie workbench
  runwb2 
  # alternatywnie w przypadku załadowania modułu mesa w punkcie 2.:
  runwb2 -oglhw


Tryb RSM

Tryb RSM - remote solve manager umożliwia zlecenie zadania na klaster z poziomu sesji graficznej ANSYS workbench.

Pakiet ANSYS pozwala na wysłanie całości projektu do przeliczenia poprzez mechaznim RSM lub wybranych solverów.

Uwaga: obliczenia wymagające wysłania całości projektu w ramach RSM obejmują

 • static structural
 • system coupling

Wysłanie całości projektu do RSM wymaga:

 • przestawienia solverów w tryb default Solution>Properties>Solution Process>Update Option: Use Application Default
 • ustawienia Solution Process dla Project Schematic na RSM (preferencje pojawiają sie po wybraniu Properties w menu kontekstowym po kliknięciu prawym klawiszem na białym polu okna project schematic)

Należy pamiętać o zapisaniu projektu po zleceniu zadania do RSM a przed zamknięciem sesji graficznej.


RSM dostępne kolejki obliczeniowe

W trybie zlecenia zadań do systemu kolejkowego dostępne są następujące rodzaje kolejek.
Wybór kolejki powinien zależeć od prognozowanego czasu obliczeń.

Kolejki plgrid-short charakteryzują się szybszym czasem uruchomienia dzięki mechanizmowi backfill ale posiadają ograniczenie czasowe czasu trwania zadania

Kolejka AMD polecana jest dla zadań z większymi wymaganiami pamięci na rdzeń.

Klaster zeus:

Nazwa kolejkimax. czas trwania zadaniailość pamięci na każdy rdzeń zadaniailość rdzeni na węzeł
zeus:plgrid:amd72 godziny

4000 MB

16

zeus:plgrid:intel

72 godziny1800 MB6
zeus:plgrid-short:amd1 godzina4000 MB16
zeus:plgrid-short:intel1 godzina1800 MB6Znane błędy

FLUENT: sched_setaffinity() call failed: Invalid argument

Błąd raportowany przez solver fluenta. Oznacza że aplikacja nie mogła we własnym zakresie dokonać przypięcia procesu do konkretnego rdzenia obliczeniowego.
W tym przypadku przypięcie procesu do rdzenia zostało wykonane przez biblioteke MPI w wyniku czego system nie pozwala solverowi na zmianę tego ustawienia - co raportuje program.

W środowisku slurm za izolację rdzeni odpowiada mechanizm cgroups, a przypinanie procesów do rdzeni realizowane jest przez biblioteki MPI.
Komunikat  ma wartość informacyjną i nie ma wpływu na wydajność obliczeń

Problem w wysyłaniem zadania w trybie RSM

Może się zdarzyć że po wybraniu opcji Update na solverze lub w całym projekcie Workbench oczekuje w nieskonczoność na reakcje RSM, a w oknie Job Monitora (przycisk w prawym dolnym rógu) nie pojawia się oczekiwane zadanie.
Problem związany jest z istnieniem pliku lock z poprzedniej sesji ANSYS. W celu naprawienia problemu uruchamiamy okno terminala i usuwamy niepotrzebny lock-file:


RSM: usuwanie pliku lock
rm ~/.ansys/v182/RSM/Jobs/$USER/DirectoryLocker.lock

Zadanie znika z Job Monitora po zamknięciu sesji

Jeżeli workbench został zamknięty w czasie gdy w trybie RSM oczekiwał na zakonczenie zleconego zadania, to po ponowym uruchomieniu workbencha należy kliknąć przycisk Reconnect zlokalizowany w lewym górnym rogu ekranu aby pobrać przeliczone wyniki. • No labels