Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Current »


Uwaga: Obliczenia w trybie graficznym prosimy prowadzić poprzez usługę pro-viz na wszystkich klastrach ACK Cyfronet AGH

Oprogramowanie ANSYS w trybie graficznym wspierane jest wyłącznie w ramach sesji pro-viz:

Stara dokumentacja Zeus


  • No labels