Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 48 Next »

Informacje podstawowe

Obliczenia GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units) to wykorzystanie procesorów graficznych wspólnie z jednostką CPU do przyspieszenia obliczeń naukowych i inżynierskich. Infrastruktura PLGrid oferuje swoim użytkownikom dostęp do maszyny zawierającej karty GPU.

Lokalizacja

ACK CYFRONET AGH 

Nazwa systemu Zeus GPGPUPrometheus K40XLPrometheus V100
Nazwa maszyny dostępowej ui.cyfronet.plpro.cyfronet.plpro.cyfronet.pl
Port dostępowy 222222
Liczba rdzeni obliczeniowych

504Liczba kart GPU20414432
Kolejkaplgrid-gpuplgrid-gpuplgrid-gpu-v100
OprogramowanieTeraChem, Gromacs, NAMD, GAMESS, TensorFlow, Keras, PyTorch
Opis konfiguracji zasobów obliczeniowychwww.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC
Opis systemów składowania danychwww.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/storage
Informacje rozszerzoneDokumentacja KDM
Kontakt helpdesk@plgrid.plhttps://helpdesk.plgrid.pl

Parametry kart GPGPU

ParametrWartość
DostępnośćZeus (plgrid-gpu)Zeus (plgrid-gpu)Promtheus (plgrid-gpu)Promtheus (plgrid-gpu-v100)
ProducentNVIDIANVIDIANVIDIANVIDIA
ModelM2050M2090K40 XLV100
ArchitekturaFermiFermiKeplerVolta
SzynaPCI-Express 2.0 16xPCI-Express 2.0 16xPCI-Express 3.0 16xNVLink
Liczba rdzeni Tensor---640
Liczba rdzeni CUDA

28805120
Maksymalna częstotliwość

928 MHz1290 MHz
Moc obliczeniowa (HP)

-31.33 Tflops
Moc obliczeniowa (DP)

1,78 Tflops7,834 Tflops
Moc obliczeniowa (SP)

5,34 Tflops15,67 Tflops
Pojemność i typ pamięci

12 GB GDDR532 GB HBM2
Przepustowość pamięci

288 GB/s900 GB/s

Dostęp do usługi

Dostęp do GPGPU jest możliwy po aktywacji usługi. Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi. 

Usługa wymaga motywacji, którą należy wpisać podczas aplikowania o nią.

Zlecanie zadań

Dostęp do węzłów z GPGPU

Dla zadań korzystających w obliczeniach z kart GPGPU przeznaczona została specjalna partycja - plgrid-gpu. Aby móc przeprowadzać obliczenia z wykorzystaniem GPGPU na klastrze Prometheus konieczne jest złożenie wniosku o grant właściwy, który przeznaczony zostanie w całości wyłącznie na obliczenia z wykorzystaniem kart GPGPU. Grant taki nie powinien być używany do przeprowadzania obliczeń w partycjach innych niż plgrid-gpu. We wniosku o grant należy wyraźnie zaznaczyć, że wymagany jest dostęp do partycji plgrid-gpu. Zalecane jest także (ale nie jest to konieczne), aby grant taki posiadał w nazwie wyraz gpu (np. obliczeniagpu) - ułatwia to identyfikację grantów. Każdy wniosek o dostęp do partycji plgrid-gpu jest rozpatrywany indywidualnie przez dostawcę zasobów.

Dodatkowo dla obliczeń dedykowanych AI została udostępniona partycja plgrid-gpu-v100 posiadająca karty GPGPU NVIDIA Tesla V100. Dostęp do nich realizowany jest podobnie, jak opisano powyżej dla partycji plgrid-gpu.

Informacje ogólne

Karty GPU w systemie kolejkowym SLURM są rodzajem tzw. generic resources (GRES), a ich identyfikatorem jest "gpu".
Informację o tym na których węzłach/partycjach znajdują się karty GPU można otrzymać np. przy pomocy komendy sinfo:

sinfo -o '%P || %N || %G'

Zlecanie zadań odbywa się poprzez podanie opcji --partition=plgrid-gpu --gres=gpu[:count] systemu kolejkowego.
W przypadku gdy nie ma podanej opcji count, system kolejkowy domyślnie alokuje jedną kartę na węźle obliczeniowym.

Po zleceniu zadania system kolejkowy automatycznie ustawia zmienną środowiskową $CUDA_VISIBLE_DEVICES oraz zezwala na dostęp do zaalokowanych do kart.

Zadania interaktywne

Przykładowo, gdy chcemy uruchomić zadanie interaktywne na jednym serwerze i zażądać 2 kart GPU:

srun -p plgrid-gpu -N 1 -n 24 -A <grant_id> --gres=gpu:2 --pty /bin/bash -l

Zadania interaktywne MPI

Uwaga! Wyjątkiem jest uruchamianie interaktywnych aplikacji MPI (np. w celach testów). Z powodu nieco innej obsługi kart GPU niż zwykłych procesorów przez system SLURM, uruchomienie zadania interaktywnego wymaga niestandardowej procedury.

Przykładowo, gdy chcemy uruchomić zadanie interaktywne na dwóch serwerach i zażądać 2 kart GPU na każdym z nich (łącznie 4 karty GPU) na czas 1 godziny:

salloc -p plgrid-gpu -N 2 --ntasks-per-node 24 -n 48 -A <grant_id> --gres=gpu:2 --time 1:00:00

Polecenie salloc zaalokowało nasze zadanie i zwróciło jego numer, przykładowo 1234.

Następnie uruchamiamy srun wymagając 0 kart GPU w zadaniu o numerze zwróconym przez salloc:

srun --jobid=1234 --gres=gpu:0 -O --pty /bin/bash -l

Otrzymaliśmy dostęp do powłoki na jednym z węzłów, teraz po załadowaniu odpowiedniego modułu MPI można już uruchomić własną aplikację za pomocą mpirun lub mpiexec. Isotne jest aby podczas uruchamiania aplikacji nie przekazywać zmiennych środowiska, czyli w przypadku IntelMPI należy dodać parametr -genvnoneAplikacja będzie miała dostęp do wszystkich kart GPU zaalokowanych w komendzie salloc, niezależnie od wymagania gpu:0 użytego w srun.

Po zakończeniu testów należy usunąć alokację za pomocą:

scancel 1234

Zadania wsadowe

Dla skryptu wsadowego dodatkowe zmiany nie są potrzebne, przykładowo gdy żądamy po jednej karcie na węzeł obliczeniowy, wystarczy dopisać do skryptu:

#SBATCH --partition=plgrid-gpu
#SBATCH --gres=gpu


Uwaga: Wszelkie informacje na temat komend SLURMa można znaleźć w manualu, np.: man sbatch


Przykładowe skrypty dla systemu kolejkowego


TeraChem (zrównoleglenie na dwie karty graficzne)
#!/bin/bash
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH -p plgrid-gpu
#SBATCH --gres=gpu:2
#SBATCH --time 1:00:00

# initializing proper environment for TeraChem
plgrid/apps/terachem/1.93

# actual job
$TERACHEMRUN ch.inp > ch.log
NAMD
#!/bin/bash
# NAMD GPPGU requires exactly one working node
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node=24
#SBATCH -p plgrid-gpu
#SBATCH --gres=gpu:2
#SBATCH --time 1:00:00

module load plgrid/apps/namd/2.13-ompi

cd $SLURM_SUBMIT_DIR

if [ ! -f stmv.tar.gz ]; then
        wget http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/utilities/stmv.tar.gz
fi
tar -xvf stmv.tar.gz -C $SCRATCHDIR

cd $SCRATCHDIR/stmv

sed -i 's/500/5000/g' stmv.namd
sed -i 's/\/usr\/tmp\/stmv-output/\$env\(SCRATCHDIR\)\/stmv-output/g' stmv.namd

namdrun stmv.namd
  • No labels