Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 113 Next »

Infrastruktura QosCosGrid


Infrastruktura QosCosGrid jest zestawem zintegrowanych, wysoce wydajnych usług i narzędzi dostępowych do zarządzania zasobami i zadaniami w wieloklastrowych i gridowych środowiskach obliczeniowych. QosCosGrid wspiera różne scenariusze dla aplikacji, w tym aplikacji równoległych dużej skali, aplikacji parametrycznych oraz złożonych aplikacji typu workflow. Usługi QosCosGrid umożliwiają logiczne scalenie zasobów obliczeniowych pochodzących z wielu klastrów w jeden rozproszony system obliczeniowy. Pozwala to na skrócenie czasu oczekiwania na przydział zasobów oraz na uruchamianie różnego typu zadań obliczeniowych o wymaganiach przekraczających możliwości pojedynczego klastra. Poprzez wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów rezerwacji zasobów z wyprzedzeniem, usługi QosCosGrid gwarantują użytkownikowi wymaganą jakość usług obliczeniowych (ang. Quality of Service), w tym czas wykonania zadania. Usługi QosCosGrid zostały w pełni zintegrowane z infrastrukturą PL-Grid umożliwiając polskiemu środowisku naukowemu, dzięki dziedzinowym rozwiązaniom portalowym, intuicyjny i łatwy dostęp do zasobów polskiego gridu obliczeniowego.

Zalety korzystania z usług dostępowych QCG

 • prostota i intuicyjność korzystania (polecenia qcg-*)
 • prosty format opisu zadań,
 • dostęp do wszystkich zasobów infrastruktury PL-Grid z jednego miejsca,
 • nowatorska funkcjonalność,
 • powiadamiania o stanie zadania poprzez pocztę (e-mail) lub z wykorzystaniem komunikatora (Jabber - protoków XMMP),
 • stabilność,
 • rozszerzalność.
 • pełne wsparcie przez grupę twórców usług QCG.

Usugi QCG tworzone są w ramach projektu PL Grid PLUS przez grupę progrmistów  z Poznańskiego Centrum Suprkomputerowo-Sieciowego.

Unikalna funkcjonalność usług QCG

 • Wsparcie dla zadań interaktywnych.
 • Możliwość "podłączania się" interaktywną sesją do wcześniej uruchomionych zadań.
 • Gwarancja wymaganej jakości usług obliczeniowych (ang. Quality of Service), w tym czasu wykonania zadania poprzez wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów rezerwacji zasobów z wyprzedzeniem.
 • Logiczne scalanie zasobów obliczeniowych pochodzących z wielu klastrów w jeden rozproszony system obliczeniowy.
 • Skrócenie czasu oczekiwania na przydział zasobów oraz umożliwienie uruchamiania różnego typu zadań obliczeniowych o wymaganiach przekraczających możliwości pojedynczego klastra poprzez wykorzystanie (koalokację) wielu zasobów.
 • Możliwość rezerwowania zasobów obliczeniowych i uruchamiania zadań na wcześniej zarezerwowanych zasobach.
 • Integracja ze środowiskami uruchomieniowymi: OpenMPI, ProActive, Muscle.
 • Wsparcie dla zadań hybrydowych MPI/OpenMP.
 • Możliwość definiowania złożonych zależności kolejnościowych pomiędzy zadaniami w eksperymentach typu workflow (z użyciem operatorów AND/OR i dowolnych stanów zadań).
 • Możliwość definiowania zadań parametrycznych jako części eksperymentu typu workflow.

Dostępne zasoby

Usługi i narzędzia QosCosGrid oferują dostęp do wszystkich zasobów obliczeniowych (kastrów) wchodzących w skład infrastruktury PL-Grid.

Szczegółowe informacje o dostępnych zasobach znajdują się na stronie:zasoby obliczeniowe dostępne przez QosCosGrid.

Korzystanie z infrastruktury

Aby móc skorzystać z infrastruktury QosCosGrid należy:

 

Narzędzia dostępowe (zlecanie zadań)

Zlecanie i kontrolowanie zadań w infrastrukturze PL-Grid odbywać się może w zależności od preferencji i przyzwyczajeń użytkownika z wykorzystaniem różnych klientów. Podstawowymi narzędziami dostępowymi są klient graficzny (QCG-SimpleClient) oraz narzędzie graficzne (QCG-Icon). Przegląd dostępnych klientów znajduje się na stronie: narzędzia dostępowe QosCosGrid.

 

Graficzne narzędzia dostępowe

Dostęp do infrastruktury QosCosGrid możliwy jest również z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi graficznych ułatwiających przeprowadzenie eksperymentu obliczeniowego oraz interpretacji wyników:

 

 

 

 QCG-Icon

 

 

 Nanotechnology-Gateway

 

Kontakt

Kontakt: qcg@plgrid.pl
Zgłaszanie problemów: http://helpdesk.plgrid.pl

 

 

 • No labels